Vannmålere

Bilde av vann fra springen, med teksten: Les av vannmåler før 31.12 - Klikk for stort bilde

Eiendommer med vannmåler betaIer for sitt faktiske forbruk.

Fordeler og ulemper med vannmåler

Den økonomiske fordelen med å installere vannmåler avhenger av vannforbruk og boligstørrelse. Fordelen kan være på flere tusen kroner i året for en enslig person i stort hus.

Installasjonen betinger imidlertid at man må være påpasselig med vedlikehold av sanitært utstyr. Det er viktig å kontrollere at vann ikke lekker ut gjennom kraner som drypper eller toalettsisterner som står og renner. Når det ikke tappes vann, skal viserne på vannmåleren stå stille. Beveger viserne seg selv om alle vannforbrukende installasjoner er stengt, skyldes det sannsynligvis lekkasje..

Les av vannmåler

Vannmåleren leses av hvert år. Årsavlesningen og forbruk er vannmålerabonnentens ansvar og det anbefales derfor å lese av vannmåleren jevnlig for egen kontroll.

Svarfrist er 31. desember hvert år. Som abonnent av kommunale vann- og avløpstjenester plikter du i henhold til gebyrforskriftens kap. 5.4 å levere avlesning av vannmåleren innen fastsatt frist.

Ved spørsmål ta kontakt med kommunen på postmottak@holmestrand.kommune.no eller tlf. 33 06 41 00.

 

Anskaffelse av vannmåler

Alle nye eiendommer skal installere vannmåler og betale etter målt forbruk. Dette gjelder både nybygg og næringsvirksomhet. Unntaket gjelder kun der det er bygningsmessige eller, vann- eller avløpstekniske forhold som gjør at det ikke er anbefalt.

Huseier kontakter et rørleggerfirma og ber om installasjon av vannmåler.

Installatør skal bruke godkjent vannmålertype og installere vannmåleren etter de tekniske beskrivelsene vedlagt i kommunes vannmålerskjema.

Vannmålerskjemaet skriver rørleggeren ut på sin printer, underskriver og stempler med sitt firmastempel. Skjemaet sendes til Holmestrand kommunen enten via post eller epost.

Kontroll av måler

Når man har vannmåler er det viktig å passe på at man ikke har kraner som drypper, rennende toaletter eller lekkasje i huset. Alt vann som går gjennom måleren må betales for, og selv små lekkasjer vil bli betydelige summer over ett år.

Lekkasjer kan enkelt sjekkes ved å se på måleren når det ikke tappes vann i huset. Er det bevegelse på måleren er det lekkasje.

Har man mistanke om at det målte forbruket er større enn det som faktisk brukes, kan dette enkelt kontrolleres. Kontrollen består av to deler; lekkasjekontroll og målertest.

Mer om vannmålere

Vannmåleren leses av hvert år.

Hvert år får vannmålerabonnenter tilsendt avlesningskort i posten. Abonnenten leser av vannmålerstanden og melder dette til kommunen på en av 2 mulige måter:

  • Internett
  • Retur i posten av utfylt avlesningskort

Innmeldt målerstand benyttes som grunnlag for beregning av årsgebyr.

Når det ikke tappes vann, skal viserne på vannmåleren stå stille. Dersom viserne likevel beveger seg skyldes dette sannsynligvis lekkasje. Ved mistanke om lekkasjer, ta kontakt med rørlegger.

Kontroller og pass på at  kraner ikke står og drypper og at  toalettsisterner ikke står og renner.

Det kan gi unødvendig høyt vannforbruk og dermed høyere faktura.

Skjema for installasjon eller demontering av vannmåler

Vann og avløpsgebyer

Alle eiendommer som er tilknyttet offentlig vann og avløp betaler vann- og avløpsgebyr.

Faktura sendes til alle abonnenter fire ganger i året med betalingsfrist 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember. Vannmålere leses av en gang i året med frist 31. desember.

Vann- og avløpsgebyr betales enten etter målt eller stipulert forbruk, les mer i forskrift for vann og avløpsgebyr.

Prisliste for vann- og avløpsgebyr (PDF, 413 kB)

Gebyrforskrift (forskrift for vann- og avløpsgebyrer)