Avløpsløsninger for bebyggelse utenfor kommunalt ledningsnett

Søknadspapirer og informasjon om saksbehandlingen

Før bygging av anlegg eller oppgradering av gamle anlegg kan igangsettes skal det foreligge:

  • godkjent søknad om utslippstillatelse etter Forurensningsforskriften
  • godkjent byggesøknad etter Plan- og bygningsloven

 

Søknad om utslippstillatelse

Søknad om utslippstillatelse saksbehandles av Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen. Informasjon om krav til søknaden og søknadsprosessen finnes på nettsiden til Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen.

 

Søknad om tillatelse til tiltak (byggesaken)

Byggesøknaden sendes til Holmestrand kommune. Tilsynet for små avløpsanlegg sørger for at behandlingen av søknad om utslippstillatelse og byggesøknaden samordnes.

Ved etablering av små avløpsanlegg, setter plan- og bygningsloven krav til ansvarlige aktører. Krav til ansvarlig søker, prosjekterende, kontrollerende og utførende er viktig, da firmaer som mangler kompetanse og driftsrutiner kan forårsake at nye anlegg kan få alvorlige feil og mangler.

Søknad og vedlegg skal presenteres i en oversiktlig form. Søknad med vedlegg kan sendes postmottak@holmestrand.kommune.no eller eventuelt i papirformat, sendes da i et eksemplar til Holmestrand kommune, Rådhusgaten 11, 3080 Holmestrand.

 

Gjeldende forskrifter:

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Holmestrand kommune, Vestfold

Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg, Holmestrand kommune, Vestfold

Forurensingsforskriften (Kap. 12)

Forskrift om vann- og avløpsgebyr – Holmestrand - 2019

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Holmestrand kommune