Utslippstillatelse

Søknad om utslippstillatelse - avløpsanlegg

Kommunen kan kreve utslippstillatelse for alle forurensende utslipp av avløpsvann. Dette gjelder for industri, helårs- og fritidsbebyggelse med avløp. Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg (anlegg inntil 1000 pe) skal sendes på eget skjema sammen med rørleggermelding, prosjekteringsgrunnlag, situasjonsplan mv.

 

Vilkår

Ingen kan sette i verk utslipp som omfattes av forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg §1 uten at det er tillatt etter vedtak i medhold av §4 eller lovlig etter §5. Det samme gjelder når utslipp økes vesentlig. Søknadsplikten gjelder uansett avløpsløsning. Det skal således søkes om tillatelse også når avløp går til tett tank.

 

Krav til dokumentasjon

Situasjonsplan på kart som viser alle anleggets deler, dimensjoner, trykklasser og tilknytningspunkt. Grøfteprofiler og typetegninger for kummer og pumpestasjoner. Pumpediagrammer og dimensjoneringsgrunnlag. Avklare evt. arealbestemmelser, grunnrettigheter, vannforsyning naboer. Dokumentasjon skal følge rørleggermelding, søknad om ansvarsrett og evt. søknad om lokal godkjenning.

 

Behandlingstid

Varierer mhp. sakens kompleksitet.

 

Kvalitetsmål

Sikre at alle forurensende utslipp av avløp skjer med hjemmel i utslippstillatelse. Sikre at utslippstillatelser gis i henhold til forurensningsloven, forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, kommunale avløpsplaner og forskrifter.

 

Hjemmel

Forurensningsloven, forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg

 

Informasjon


Søknadsskjemaer