Vann og avløp

Det er vanningsrestriksjoner fra 20. mai til 23. august 2019. Les mer om vanningsrestriksjonene

Holmestrand kommune forsyner befolkningen med drikkevann og håndterer avløpsvannet. Vannforsyning og avløpshåndtering er viktig, blant annet for å slukke brann og begrense sykdom.

Vann- og avløpstjenesten omfatter drift og vedlikehold av kommunalt ledningsnett, avløpspumpestasjoner og renseanlegg, samt utbygging av avløpsanlegg, og kontroll, saksbehandling og forvaltningsoppgaver i forbindelse med private stikkledninger og installasjoner.

Videre omfatter tjenesten forvaltning etter Forurensingsloven og utslippstillatelsen med prøvetaking og behandling av analysesvar fra laboratoriene, avviksbehandling, rapportering (årsmelding og KOSTRA), ajourhold av ledningskart og arkiv over installasjoner.

Vannforsyning til Holmestrand

Kommunens hovedmål er å levere trygt, sikkert og tilstrekkelig vann til kommunens innbyggere.

Drikkevannet leveres fra Farrisvannet og Eikeren. Selve vannbehandlingen utføres av Vestfold Vann, der Holmestrand kommune er en av eierne.

Avløp

Holmestrand kommune har ansvar for drift av kommunens offentlige ledningsnett. Arbeidet med avløpshåndtering skal sikre at avløp ikke forringer vannkvaliteten i vannforekomstene. Samtidig skal kommunens innbyggere og næringsliv betjenes på en god måte, og tjenestene skal være kostnadseffektive. Kommunen skal sørge for at alle som er tilknyttet kommunale avløpsledninger, får ledet bort sitt avløpsvann til renseanlegg. Avløpsvannet renses i henhold til statlige krav og lokale mål. God avløpshåndtering er viktig for både folkehelse og vannmiljø.

Avløpsvann består av spillvann, overvann og drensvann. Spillvann er sanitært avløpsvann fra husholdning og prosessvann fra industri og næring. Overvann er regnvann og smeltevann som renner av på overflaten.

Renseanlegg

Holmestrand kommune eier og drifter fire avløpsrenseanlegg:

  • Holmestrand RA
  • Sundbyfoss RA
  • Vike RA
  • Eidsfoss RA

Selvkost og avgifter

Det er lovpålagt at kommunale tjenester for vann og avløp skal være selvfinansierende. Det vil si at alle utgifter både til drift og investeringer skal dekkes av abonnentene.

Gebyrsatsene fastsettes med grunnlag i tjenestens driftsutgifter og planlagte investeringer hvert år. Kommunestyret fastsetter så hvor store gebyrene skal være. Hvis tjenesten har overskudd ett år, skal avgiftene settes ned. Det er begrensete muligheter til fondsavsetting av midler til fremtidige investeringer.

Se oversikt over vann- og avløpsgebyrer

Gjeldende forskrifter:

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Holmestrand kommune, Vestfold

Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg, Holmestrand kommune, Vestfold

Forurensingsforskriften (Kap. 12)

Forskrift om vann- og avløpsgebyr – Holmestrand - 2019

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Holmestrand kommune

                                                               

Standard abonnementsvilkår

Vilkår for å være tilknyttet kommunalt vann og avløp i Holmestrand kommune er beskrevet i standard abonnementsvilkår.

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative og tekniske bestemmelser utgitt av KS, utgave 2017 ble vedtatt av Holmestrand kommunestyre 6. desember 2017. De administrative bestemmelsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tekniske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse.

Administrative bestemmelser

De tekniske bestemmelsene kan kjøpes av Kommuneforlaget.