Det lønner seg å fjerne oljefyren

Det blir forbud mot oljefyrer for husholdninger fra 2020, og det lønner seg for deg å bytte ut oljefyren din i 2018 eller 2019.

Tilskuddsordninger via Enova

Få 20 000 kroner i støtte når du fjerner oljefyr og oljetank samtidig som du legger om til en varmeløsning Enova støtter. Dette støttebeløpet halveres i 2019, og avvikles helt når forbudet trer i kraft i 2020.

Les mer om Enovas støtteordning her

Stortinget vedtok i 2012 at de ønsker forbud mot oljefyrer for husholdninger fra 2020.

Etter Forurensningsforskriften kapittel 1 er det fastsatt bestemmelser om tiltak for å minske risiko for lekkasjer fra nedgravde oljetanker. Denne forskriften setter krav til regelmessig kontroll av nedgravde oljetanker som rommer over 3200 liter, og til oljetankens tilstand og kvalitet.

Om nedgravde oljetanker som ikke er i bruk

Nedgravde oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal tømmes for olje og sikres slik at utilsiktet påfylling ikke kan forekomme, jf. Forurensningsforskriftens kapittel 1 § 1-8.

Tanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp. Tanker som ikke kan gjenbrukes uten å representere fare for lekkasje, skal destrueres.

Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse /dispensasjon jf. Forurensningsforskriftens §1-11. til at tanker som permanent tas ut av bruk, rengjøres og fylles med sand, grus o.l. i stedet for oppgraving.

For gjenfylte og oppgravde kondemnerte tanker skal påfyllingsanordningen fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling forhindres.

Dette skal utføres av godkjent firma.

Kommunen kan ikke anbefale firmaer for arbeid på oljetanker. Se liste over tilbydere ved å gå inn på oljefri.no

Om oljetanker som ikke er nedgravd

Krav til mindre oljetanker som ikke er nedgravd (f.eks. innmurt i kjeller, står i garasje etc.), er ikke regulert i forskrift. For disse tankene gjelder plikten til å unngå forurensning i forurensningsloven § 7. Oljetanker større enn 10 m3 er regulert i forurensningsforskriften kapittel 18.

Miljødirektoratet (tlf: 03400) eller fylkesmannen (tlf: 33 37 10 00) er forurensningsmyndighet for oljetanker som ikke er nedgravd.

Se også Miljødirektoratets nettside for mer informasjon om oljetanker.

Andre myndigheter kan også ha bestemmelser om oppbevaring av oljeprodukter, som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som har regelverk og krav knyttet til oppbevaring av farlig stoff.

 

Ansvar og regelverk rundt oljefyr og oljetank

Forurensningsloven gir grunneier/eiere av oljefyr og oljetank ansvaret for det en eventuell forurensningen medfører. Dette gjelder alle oljetanker, uansett størrelse. Opprydding etter oljelekkasjer kan medføre betydelige kostnader.

Eier er selv ansvarlig for å følge intervaller for kontroll i henhold til forurensningsforskriftens § 1 – 5.

Les forurensningsforskriften her

Kontroll og meldeplikt av oljetank

Den som er ansvarlig for en nedgravd oljetank skal gjennomføres en periodisk tilstandskontroll. Kontrollhyppigheten avhenger av tanktype, og står nærmere beskrevet i Forurensningsforskriftens § 1 – 6.

Det er meldeplikt for alle oljetanker, jf. Forurensningsforskriftens § 1-9. Det skal gis melding til kommunen om eksisterende tank, før nedgraving av ny tank, og når tanker er fjernet/sanert for oppdatering av vårt oljetankregister.