Søke om tilbygg

 

Følgende kan du gjøre uten søknad

Mindre tilbygg som ikke inneholder rom til varig opphold eller beboelse, og verken samlet bruksareal (BRA) er under 15 m2.
 

Eksempel kan være:

  • Terasse

  • Åpent overbygget inngangsparti

  • Søppelskur

  • Ved- eller sykkelbod

 

Tilbygg er å bygge på siden av eksisterende bygg, f.eks. å utvide stuen din. Ønsker du i stedet å bygge oppå eksisterende bygg, må du søke på et påbygg.


 

Definisjon:

BYA= Bebygd areal, det vil si fotavtrykket til bygget.
BRA= Bruksareal, målt innvendig yttervegger i alle målbare etasjer.
 

Følgende kan du stå ansvarlig for selv

Dersom du kan si ja til alle disse punktene, kan du stå ansvarlig for tiltaket og søke kommunen selv:

  • Ett enkelt tilbygg.

  • Bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50 m2.
     

Følgende krever kvalifisert foretak

Må du si nei på noen av kulepunktene ovenfor, så må du ta kontakt med et profesjonelt og kvalifisert foretak som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen. Med dette menes foretak med fortrinnsvis sentral eller lokal godkjenning.


Noen råd om prosjektering av tilbygg


Husets og strøkets historie

Husk at ditt hus har en historie; det av­speiler den tidsepoke huset stammer fra, og områdets økonomiske og sosiale status. Strøkets historie er en kvalitet i seg selv, og hensynet til den eldre bebyggelsens arkitektur og stil skal derfor respekteres når en endrer eller utvider byggene.


Estetikk

Tilbygg bør enten tilpasses slik at det opp­fattes som en videreføring av det eksisterende, eller utformes slik at det framstår med et helt nytt arkitektonisk uttrykk.
 
Dersom husets opprinnelige arkitektur allerede er endret, kan tilbakeføring til opprinnelig uttrykk være en spennende utfordring.
 
Som hovedregel skal husets opprinnelige form komme klart fram etter tilbygget er oppført.
 

Arealplan - hvilke begrensninger gjelder på min eiendom?

Det vil være begrensninger i kommune- eller reguleringsplan på hva du kan bygge. Dette vil typisk være byggegrenser, begrensning i størrelse, høyde, takvinkel o.l. Pass på at tiltaket er innenfor disse begrensningene før du går i gang med planleggingen. Du får reguleringskart og reguleringsbestemmelser via kartsiden eller på byggesaksavdelingen.
 
Dersom du skal bygge utover det arealplanene sier, må du søke om dispensasjon.


Plassering av tilbygget

Er det byggegrenser på reguleringsplanen skal bygningen ligge innenfor denne. Dersom det ikke er byggegrenser på kartet skal bygningen i utgangspunktet plasseres 4 meter fra nabogrense, jf  plan- og bygningsloven § 29-4.

Publisert av Pernilla Selander Tronrud. Sist endret 27.02.2017