Søke om terrasse, balkong e.l.

 

Følgende kan du gjøre uten søknad

  • Terrasse som er lavere enn 0,5 meter over terreng og under 50 m2. Terrassen kan være sammenbygd eller frittliggende, men den må ligge mer enn 4 meter fra nabogrense.

  • Hvis terrassen er lavere enn 0,2 meter over terreng er det ingen avstandskrav til nabogrense. 

 
Følgende kan du søke om selv

  • Dersom tiltaket er 0,5 meter over terreng og sammenbygd med huset, kan bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA) være maksimalt  50 m2

  • Dersom tiltaket er 0,5 meter over terreng og frittliggende, kan bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA) være maksimalt  70 m2
     

Definisjon: 

BYA= Begygd areal, det vil si fotavtrykket til bygget.
BRA= Bruksareal, målt innvendig yttervegger i alle målbare etasjer.

 

Følgende krever søknad fra kvalifisert foretak

 

Må du si nei på noen av punktene ovenfor, må du ta kontakt med et profesjonelt og kvalifisert foretak som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen. Med dette menes foretak med fortrinnsvis sentral eller lokal godkjenning.

 

Generelt om tilpasning

Ved planlegging av terrasse er tilpasning til eksisterende bygning viktig. Bruk gjerne en person med arkitektfaglig kompetanse som kan gi råd og som eventuelt kan tegne denne konstruksjonen for deg.

 
Terrasse på terreng må utformes på en slik måte at man unngår store terrengendringer.

 
Sett deg inn i naboens situasjon og unngå plassering som virker sjenerende for nabo, f.eks. sjenerende innsyn.


Arealplan - hvilke begrensninger gjelder på min eiendom?

Det vil være begrensninger i kommune- eller reguleringsplan på hva du kan bygge. Dette vil typisk være byggegrenser, begrensning i størrelse, høyde, takvinkel o.l. Pass på at tiltaket er innenfor disse begrensningene før du går i gang med planleggingen. Du får reguleringskart og reguleringsbestemmelser via kartsidene eller på byggesaksavdelingen
 

Dersom du skal bygge utover det arealplanene sier, må du søke om dispensasjon.