Søke om støttemur/ oppfylling

Følgende kan du gjøre uten søknad

  • Støttemur med høyde inntil 1 m og avstand minst 1,0 m fra nabogrense

  • Støttemur med høyde inntil 1,5 m og avstand minst 4 m fra nabogrense
     

Muren må ikke hindre frisiktsoner mot veg.
 

Du har selv ansvar for at oppføring av støttemur ikke strider i mot plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner og gitte tillatelser herunder dispensasjoner. Støttemur skal heller ikke komme i konflikt med annet regelverk.

 

Er du usikker kan du kontakte oss på telefon 33 78 70 00. Herfra blir du henvendt videre til din saksbehandler. Henvendelser skal forekomme fra mandag til torsdag etter kl.12.00. 

 
Følgende krever søknad fra kvalifisert foretak

 

Kommer ikke støttemuren din inn under noen av alternativene ovenfor, må du ta kontakt med et profesjonelt og kvalifisert foretak som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen. Med dette menes foretak med fortrinnsvis sentral eller lokal godkjenning.


Sikring og estetikk

Det kan være nødvendig å montere sikringstiltak som gjerde eller annen innretning på topp av forstøtningsmur for å hindre fallulykker,jf byggteknisk forskrift § 10-1.

 
I utformingen og plasseringen skal det tas estetiske hensyn slik at muren i tillegg til å være funksjonell og sikker også gir et tiltalende preg på eiendommenjf plan- og bygningsloven §§ 29-1 og 29-2.


Bygging av støttemur over kabler

Dersom forstøtningsmuren skal bygges over ledninger, må det innhentes tillatelse fra eier av anlegget. Der ledningene eies av kommunen, kontaktes kommunalteknisk avdeling.
 

Oppfylling

Mindre tiltak utendørs er unntatt søknadsplikt, jf plan- og bygningsloven § 20-3.
Dette kan være mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket må da uansett ikke føre til mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk, eller 1,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk, jf byggesaksforskriften § 4-1.

På eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. med tett bebyggelse må avviket ikke være mer enn 0,5 m fra opprinnelig terrengnivå. Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 m. Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei. 
 

Om tiltaket kan regnes som mindre tiltak utendørs vil være avhengig av hvor omfattende fyllings- og planeringsarbeidet er. Arealplaner for området kan også sette begrensninger. Ta kontakt med kommunen for avklaring av spørsmålet.