Garasje

 

Følgende kan du søke om selv 

 


Definisjon:

BYA = Bebygd areal, det vil si fotavtrykket på bygget.
BRA = Bruksareal, målt innvendig yttervegger i alle målbare etasjer.

 

Garasje < 50m²

 • Garasje med BYA/BRA mindre enn 50m² er fra 1. juli 2015 unntatt søknadsplikt. Når mønehøyde er ≤ 4,0 meter og gesims er ≤ 3,0 meter målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Garasje - Klikk for stort bilde

       

 • Tiltakshaver skal informere kommunen om bygningens plassering når den er ferdigstilt. Skjema som skal sendes til kommunen er blankett 5188 som du finner på www.dibk.no. Husk å sende med situasjonskartet med inntegnet plassering.
  Det er viktig at du sjekker utnyttelsesgrad (BYA) for ditt område når garasjen skal plasseres i regulert område. Skal du plassere garasje i uregulert område er utnyttelsesgraden for Hof og Holmestrand 30%, jf. ny kommuneplan i år. Re sin kommuneplan blir vedtatt i løpet av høsten.
   

 • Jf. kommuneplanen for Holmestrand kan ikke garasje plasseres nærmere kommunal vei enn 12 meter uten at det søkes om dispensasjon.
   

 • Garasjen kan ikke plasseres over vann- og avløpsledninger, for avstander se VA-normen for Hof, Holmestrand eller Re.
   

 • Garasjen skal plasseres i en avstand av 5 meter vinkelrett mpt veien, hvis ikke annet er bestemt.
   

 • Garasjen kan plasseres 1 meter fra felles eiendomsgrense og minimum 2 meter fra annen bygning på egen eiendom.
   

 • Du har selv ansvar for at oppføringen av garasje ikke strider i mot plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner og gitte tillatelser herunder dispensasjoner. Garasjen skal heller ikke komme i konflikt med annet regelverk.

 

Er du usikker kan du kontakte oss på telefon 33 78 70 00, etter klokken 12.00 fra mandag til torsdag. 

 


Garasje >50m² ≤ 70m²

 • Garasje med BYA/BRA større enn 50m²<70m² kan man søke om selv jf plan- og bygningsloven § 20-4, byggesaksforskriften § 3-1.
   

 • Garasjen  skal plasseres ≥ 4,0 meter fra felles eiendomsgrense.
   

 • Garasje med BYA/BRA større enn 50m² ≥ 70m² som plasseres < 4,0 meter fra felles nabogrense krever avstandserklæring fra berørte naboer.
   

 • Garasje med BYA/BRA større enn 50m² ≤ 70m²  som plasseres < 4 meter fra felles nabogrense må det sendes inn tegninger/redegjørelse som ivaretar nåtidens gjeldende Teknisk forskrift (TEK) i forhold til brann.
   

 • Høyde til møne kan maks være 5,0 meter for Holmestrand og for Hof 5,4 meter, Re vedtas i løpet av høsten.
   

 • Garasjen skal plasseres i en avstand av 5 meter vinkelrett mot veien, hvis ikke annet er bestemt.
   

 • Du har selv ansvar for at oppføring av garasje ikke strider i mot plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner og gitte tillatelser herunder dispensasjoner. Garasjen skal heller ikke komme i konflikt med annet regelverk. 


   

Er du usikker kan du kontakte oss på telefon 33 78 70 00 mellom kl. 12:00 fra mandag til torsdag. Herfra blir du henvendt videre til din saksbehandler. 

 

 

Følgende krever søknad fra kvalifisert foretak

 

Garasje >70m²

En slik søknad må fremmes av kvalifisert foretak. Med dette menes foretak med fortrinnsvis sentral eller lokal godkjenning. 
 

Arealplan – hvilken begrensninger gjelder på min eiendom

Det er viktig at du sjekker med reguleringsbestemmelsene for det området du bor i, da det kan være begrensninger i kommune- eller reguleringsplan på hva du kan bygge.
 

Dette vil typisk være byggegrenser, begrensning i størrelse, høyde, takvinkel o.l. Pass på at tiltaket er innenfor disse begrensningene før du går i gang med planleggingen. Du får reguleringskart og reguleringsbestemmelser via kartsidene til kommunene.
 

Du har selv ansvar for at oppføringen av garasje ikke strider i mot plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner og gitte tillatelser herunder dispensasjoner. Tiltaket skal heller ikke komme i konflikt med annet regelverk.

 

Er du sikker kan du kontakte oss på telefon 33 06 41 00 mellom kl. 12:00 og kl. 15:30.

 


Slik går du frem for å finne din eiendom (PDF, 4 MB)(pdf)


• Kart Hof
• Kart Holmestrand
• Kart Re


Dersom du skal bygge utover det arealplanene sier, må du søke om dispensasjon


Plassering av garasjen

Er det byggegrenser på reguleringsplanen skal bygningen ligge innenfor denne. Dersom det ikke er byggegrenser på plankartet skal bygningen i utgangspunktet plasseres 4,0 meter fra nabogrense, jf plan- og bygningsloven § 29-4. Kommunen kan vurdere plassering nærmere enn 4,0 meter, eller man kan bli enig med nabo å få underskrift på en avstandserklæring på at bygningen plasseres nærmere eiendom/tomtegrense enn 4 meter. Kommunen vil vanligvis ikke akseptere mindre avstand enn 1,0 meter fra eiendom/tomtegrense.
 


Plassering skal også ta hensyn til vann og avløpsbestemmelsene.
 

 

VA - Norm Hof (PDF, 3 MB)       VA - Norm Holmestrand (PDF, 435 kB)