Søke om bruksendring

Bruksendring er å ta et areal eller bygning i bruk til noe annet enn hva det er godkjent til.
Bruksendring er søknadspliktig.


Dersom du ønsker å bruke arealet til noe annet enn det er regulert til, må du også søke om dispensasjon fra reguleringsplanen. Dette kan eksempelvis være bruksendring fra boligformål til næring.
 

Eksempler på bruksendring kan være å ta i bruk bod/kjeller, til varig opphold.

 

Følgende kan du søke om selv

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor én bruksenhet, jf byggesaksforskriften § 3-1.

 

Følgende krever søknad fra kvalifisert foretak

Ønsker du å bruksendre kjeller til boenhet utløser dette  krav til ansvar for alle funksjoner (søker, prosjekterende og utførende). En slik søknad må fremmes av kvalifisert foretak.

 

Arealplan - hvilke begrensninger gjelder på min eiendom?

Det vil være begrensninger i kommune- eller reguleringsplan på hva du kan bygge. Dette vil typisk være byggegrenser, begrensning i størrelse, høyde, takvinkel o.l. Pass på at tiltaket er innenfor disse begrensningene før du går i gang med planleggingen.

Du får reguleringskart og reguleringsbestemmelser via kartsidene eller du kan henvende deg til Sande servicetorg så henvender de deg videre til saksbehandler. Tlf: 33 78 70 00. Henvendelser skal forekomme mandag til torsdag etter kl.12.00

 

Dersom du skal bygge utover det arealplanene sier, må du søke om dispensasjon.