Bod e.l

 

Følgende kan du gjøre uten søknad

Kan du si ja til alle disse punktene, så behøver du ikke søke kommunen,jf byggesaksforskriften § 4-1.

 • Enkelt frittliggende bygning, som ikke skal brukes til beboelse

 • Bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA) er under 50 m2

 • Mønehøyde under 4,0 meter

 • Gesimshøyde under 3,0 meter

 • Bygningen kan oppføres i en etasje og kan ikke underbygges med kjeller

 • Tiltaket kan plasseres inntil 1,0 meter fra nabogrense og annen bygning på eiendommen

 • Bygningen må ikke plasseres over ledninger i grunnen

 • I strandsonen er det byggeforbud, ta kontakt med kommunen

   

Selv om du ikke må søke kommunen, så er du likevel ansvarlig for at bygningen utformes i tråd med alt regelverk. Du finner mer informasjon om dette på informasjonssiden for "tiltak som ikke krever søknad".

 

Svarer du nei på et av punktene over, er tiltaket søknadspliktig.

 

Følgende kan du søke om selv

Dersom du kan si ja til alle disse punktene, så kan du stå ansvarlig for tiltaket og søke kommunen selv, jf byggesaksforskriften § 3-1:

 • Enkelt frittliggende bygning

 • Eiendommen er bebygd fra før

 • Bygningen skal ikke brukes til beboelse

 • Bygningen er i én etasje, eventuelt også underbygget med kjeller

 • Bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 70 m2

 

Du er selv ansvarlig for at tiltaket følger gjeldende krav etter plan- og bygningsloven.

Søknadene finner du på www.dibk.no, under skjema og blanketter.

 

Definisjon:

BYA = Bebygd areal, det vil si fotavrykket på bygningen.
BRA= Bruksareal, målt innvendig yttervegg i alle målbare etasjer.
 

Følgende krever søknad fra kvalifisert foretak

 

Skal du bygge større bygning enn nevnt ovenfor, må du ta kontakt med et profesjonelt og kvalifisert foretak.  Med dette menes foretak med fortrinnsvis sentral eller lokal godkjenning.

 

Arealplan - hvilke begrensninger gjelder på min eiendom?

Det vil være begrensninger i kommune- eller reguleringsplan på hva du kan bygge.

Dette vil typisk være byggegrenser, begrensning i størrelse, høyde, takvinkel o.l. Pass på at tiltaket er innenfor disse begrensningene før du går i gang med planleggingen. Du får reguleringskart og reguleringsbestemmelser via kartsidene til kommunene.

Slik går du frem for å finne din eiendom (pdf) (PDF, 4 MB)

Dersom du skal bygge utover det arealplanene sier, må du søke om dispensasjon.

 

Plassering av bygningen

Er det byggegrenser på reguleringsplanen skal bygningen ligge innenfor denne. Dersom det ikke er byggegrenser på kartet skal bygningen i utgangspunktet plasseres minimum 4 meter fra nabogrense, jf plan- og bygningsloven § 29-4. Kommunen kan vurdere plassering nærmere enn 4 meter,eller man kan bli enig med naboen sin å få underskrift på en avstandserklæring på at bygningen plasseres nærmere eiendoms/tomtegrense enn 4 meter. Kommunen vil vanligvis ikke akseptere mindre avstand enn 1 meter fra eiendoms/tomtegrense.

Plassering skal også ta hensyn til vann og avløpsbestemmelsene.

 

VA - norm Hof kommune (PDF, 3 MB)    VA - norm Holmestrand kommune (PDF, 435 kB)