Bolig

Hvis du er i en nødsituasjon uten et sted å bo, kan du ta kontakt med NAV Holmestrand om kommunal utleiebolig.

 

Du kan søke om kommunal bolig i Holmestrand dersom du:

  • Søker må bo eller oppholde seg i Holmestrand kommune
  • Mulighet for hjelpetiltak og utbedring av egen bolig er vurdert som alternativ til flytting
  • Søker er uten selvstendig bolig, eller flytting til ny bolig fører til vesentlig bedring av livskvalitet
  • Søker har ikke større hjelpebehov enn at dette kan dekkes av ulike typer hjemmetjenester
  • Søker kan tilpasse seg de ordensregler som gjelder for boligen 

Ledige leiligheter annonseres ikke.

Søknad om kommunal bolig

 
Skjema og veiledning fås også ved henvendelse til Boligutvalget eller Servicetorget i kommunen.
 

Du kan levere søknaden til NAV/Boligutvalget, Langgaten 37, 3080 Holmestrand eller send til Holmestrand kommune, Boligutvalget, Pb 312, 3081 Holmestrand.

Kontaktinformasjon til boligutvalget står nederst på siden.

Saksbehandlingstid


Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få beskjed om når det antas at det blir fattet et vedtak i saken.

Klageadgang


Du kan klage på vedtaket.

Flytte fra kommunal bolig


Dersom du vil flytte ut av din kommunale bolig, er det vanligvis 3 måneders oppsigelse. Dersom boligen er vasket, rengjort og ny leietaker klar, kan oppsigelsen avvikles raskere. Du må levere oppsigelsen skriftlig. Oppsigelsen sendes til Holmestrand kommune, eiendom, Pb 312, 3081 Holmestrand.

  • Leiligheten skal være i samme stand som da du flyttet inn
  • Du må vaske ned boligen og rydde ut alle eiendeler fra leiligheten og boden når du flytter
  • Du er ansvarlig for eventuelle skader. Du vil få et krav på utførte reparasjoner og arbeid for å sette i stand leiligheten igjen, hvis boligen ikke er i orden
  • Ved fraflytting vinterstid må du la strømmen stå på i oppsigelsestiden

Startlån


Startlån kan være løsningen for de som har problemer med å etablere seg på boligmarkedet. Lånet kan da bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg å bli boende i nøkterne og gode boliger. Startlån er et behovsprøvd lån og boligen det søkes lån til må ligge i Holmestrand kommune. Et vilkår for startlån i Holmestrand kommune er at du har søkt for å få et maksimalt lånebeløp i ordinær bank eller lignende. Videre må du ha bosted i Holmestrand kommune. Et skriftlig lånetilsagn / eventuelt avslag må foreligge. Startlån skal medvirke til at husstander med tilstrekkelige faste inntekter skal få mulighet til å skaffe seg en nøktern bolig. 

Søknadsskjema og mer informasjon finnes på www.husbanken.no/startlaan
For ytterligere informasjon eller avtale om veileding, kan du kontakte
Tone Næss: tlf 55 55 33 33/911 29 193

Boligtilskudd til etablering


Boligtilskudd til etablering kan gis etter behovsprøving sammen med startlån. Målgruppen er det samme som for startlån. Tilskudd kan gis etter en streng behovsprøving der husstandens samlede situasjon og økonomi legges til grunn. Det legges vekt på om husstandens vanskelige situasjon er av mer varig karakter og gjør de helt ute av stand over til ikke å komme i boligmarkedet.

Ved behov for tilskuddet, krysses det av for dette i søknadsskjema for startlån.

Boligtilskudd til tilpasning

 
Boligtilskudd til tilpasning kan gis til funksjonshemmede, særlig vanskeligstilte på annen måte som har behov for tilpasning av bolig. Ordningen omfatter alle typer boliger. Tilskudd kan også gis til delvis eller hel dekning av kostnader ved nødvendig oppføring av garasje for funksjonshemmede. Ordningen er behovsprøvd. 

Søknad fremmes på samme skjema som for startlån som også kan hentes hos boligutvalget eller på Servicetorget på Rådhuset.

Kontakt boligutvalget:

Tone Næss: tlf 55 55 33 33/911 29 193  

E-post: postmottak@holmestrand.kommune.no Postadresse: NAV, Holmestrand, Postboks 213, 3081 Holmestrand Besøksadresse: NAV Holmestrand, Langgt. 37, 3080 Holmestrand