Om Holmestrandsskolen

Visjon: «Holmestrandsskolen gir alle elever et godt læringsutbytte i et trygt læringsmiljø»


Holmestrandsskolen vektlegger særlig opplæring i et digitalisert læringsmiljøet. Mål: « Økt læringsutbytte gjennom tidsriktig læring for fremtiden»
 

Alle elever har eget, digitalt verktøy; PC eller nettbrett. Det er digitale tavler i alle klasserom. Alt personell får systematisk kompetanseheving, og vi er i prosess med å utdanne «digitalpedagoger» som i særlig grad kan være ressurspersoner i skolene.  Bruk av digitale læremidler og opplæring i tråd med dette er obligatorisk for alle med undervisningsansvar. Daglig samhandling og informasjonsflyt med foresatte foregår i stor grad digitalt ved bruk av mobilplattform. Foresatte kan også følge elevens skolearbeid gjennom Office 365. Den digitale satsningen beskrives i sin helhet på Holmestrandsskolen.no.

Grunnskolen i Holmestrand har ca. 1.500 elever fordelt på følgende virksomheter:


1.1.2018 ble Hof og Holmestrand slått sammen, og fra 1.1.2020 inngår også Sande i den nye kommunen.

Samtlige skoler har gode uteområder, og det er gjort mye med bygningsmassen de senere årene. Kleiverud skole står foran en utvidelse i form av utbygging eller nybygg. Botne skole er utvidet og det planlegges ny flerbrukshall i samarbeid med det lokale idrettslaget. Ekeberg skole har fått nye SFO-lokaler og en stor, ny flerbrukshall. Gjøklep ungdomsskole ble sammenføyd med Holmestrand videregående skole gjennom Holmestrandsprosjektet som blant annet ga skolene nye, felles undervisningsarealer, ny idrettshall, kantine og bibliotek. Hof skole er bygd sammen med idrettshall og kultursal og er et naturlig samlingssted for lokalmiljøet i Hof.


Holmestrand var i 2017 «Språkkommune», og gjennom prosjektet utarbeides det en helhetlig språkplan. Denne skal gjelde fra og med barnehage til og med videregående skole. Prosjektet ble gjennomført med deltakelse fra samtlige skoler og barnehager; offentlige og private, Holmestrand videregående skole og PP-tjenesten. Holmestrand vil fortsatt ha et særlig fokus på språkopplæringen og språklige ferdigheter i alle fag.

Både Hof skole og Gjøklep ungdomsskole har nå gjennomført Ungdomstrinn i utvikling, og etter kommunesammenslåingen 1.1.2018 samordnes nå videre satsningsområder.

Det arbeides kontinuerlig med å videreutvikle en enhetlig Holmestrandsskole, inkludert Hof skole, med lik praksis og omforente standarder for god undervisning. Det fokuseres på å etablere tilsvarende med Sande frem mot sammenslåing i 2020.


Skoleledelsen benytter «pedagogisk vandring» som metode for å vurdere og - i samarbeid med lærerne - evaluere elevenes læringsutbytte.

Tidlig innsats prioriteres, og det er fokus på at spesialundervisningen gis i et «riktig» omfang der elever med større- og /eller sammensatte vansker prioriteres. Det arbeides med å etablere en felles, fortserket enhet knyttet til kommuneutvidelsen i 2020.


Det arbeides også målrettet med det sosiale miljøet i skolene. Elevundersøkelsene viser i all hovedsak gode resultater, men også i Holmestrand har man utfordringer knyttet til trivsel, mobbing og motivasjon. SMART Oppvekst benyttes som program for å bygge et positivt sosialt miljø i skolene.