Veivedlikehold

 

Sommervedlikehold

Grusveier

Grusveiene som kommunen vedlikeholder blir vedlikeholdt ved behov eller etter vurdering av fagpersonene i seksjonen. Veiene blir også vurdert dersom det blir gitt tilbakemelding fra brukerne. Grøfterens og vedlikehold av stikkledninger ved behov.

 

Asfaltdekke

Ved hull i veibanen foretas det nødreparasjoner kontinuerlig. Dersom skaden er alvorlig skal den utbedres så snart som mulig. Det brukes ulike asfaltprodukter til formålet. Det benyttes entreprenør til flatelapping og større lappearbeider. Arbeidet bestilles av fagpersonene på seksjonen. Meld fra om hull i vegbanen: 

 

Melding om hull i veibanen

 

 

 

 

Vintervedlikehold

 

Brøyting, snørydding og strøing

Vinterdriften av de kommunale veiene omfatter brøyting, snørydding og bortkjøring av snø, høvling av snø / issåle, samt strøing. Alle mannskaper har døgnkontinuerlig vakt i vinterhalvåret slik at arbeidet kan bli gjennomført til rett tid og til vedtatt standard. Brøyting og strøing er beskrevet i vedtatt drift- og vedlikeholdsstandard for kommunale veier.

Fortau og gang- / sykkelveier skal brøytes og strøs så godt at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen. Strøing utføres som punktstrøing; det vil si at det hovedsakelig strøs i bakker, svinger og inn mot kryss.
Under vanskelige kjøreforhold strøs hele strekningen sammenhengende. Strøingen skal være så god at normalt vinterutrustede kjøretøy kommer frem.

Brøyting av kommunale veier, samt gang- og sykkelveier starter ved maks 6-8 cm snø. Veiene skal normalt være gjennombrøytet 6 timer etter utkalling.
Eiendommer som ligger langs kommunale veier må påregne å få brøytet snø og issåle inn i innkjørsler og langs eiendommen som ligger inntil veien. Beboerne må derfor selv rydde egne innkjørsler.

 

Henvendelser:

Nærmere opplysning for kommunale veier kan rettes til Holmestrand kommune, Driftsavdelingen, telefon dagtid: 93 02 90 53 eller 99 50 08 10.


Statens vegvesen har ansvaret for E-18, riks- og fylkesveiene.
Henvendelser vedrørende disse kan rettes til Statens vegvesen