Parkeringskort for forflytningshemmede

Holmestrand kommune kan gi parkeringstillatelse til forflytningshemmede. Det kreves legeattest for å komme inn under denne ordningen. Parkeringstillatelsen gir rett til å parkere på parkeringsplasser merket for funksjonshemmede.

En gitt parkeringstillatelse følger den personen den er gitt til, ikke et bestemt kjøretøy.

Hvem kan søke

Fører av motorvogn, eller passasjer, som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og / eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over en viss lengde.

Hvordan søke

Utfylt søknadsskjema, legeerklæring og egenerklæring sendes / leveres Holmestrand kommune. Søknadsskjema fås ved henvendelse til rådhuset v/servicetorget på tlf. 33 05 95 00.

Viktig om ordningen

Forskriftene og retningslinjene er fastsatt av Samferdselsdepartementet.

Tillatelsen er ikke en økonomisk eller sosial støtteordning, men et hjelpemiddel for den som på grunn av vesentlig nedsatt gangevne har store parkeringsproblemer på visse steder som må oppsøkes ofte.

Legeerklæringen gir kun en medisinsk beskrivelse av forflytningshemningen. Det er i selve søknaden du må få frem opplysninger om konkrete parkeringsproblemer.

 

Klagemulighet

Ved avslag på søknad om parkeringskort for forflytningshemmede sendes skriftlig klage til Holmestrand kommune, Kommunalteknisk virksomhet, Postboks 312, 3081 Holmestrand.

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

                          

                                                       

 

Kontaktinfo

Servicetorg |
Tlf: 33 05 95 00