Kulturpris

Hvert år deler Holmestrand kommune ut en pris til en person eller en organisasjon som har gjort en markant innsats for kulturlivet i kommunen.

Målet med prisen er å hedre mottaker som takk for særdeles verdifull kulturell innsats og å stimulere til kunstnerisk og kulturell utfoldelse innenfor det utvidede kulturbegrep i Holmestrand kommune.

Fristen for å sende inn forslag er 27. oktober 2018

Link til søknadsskjema

Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner, foreninger, eller institusjoner som har gjort en markant innsats til beste for kommunens befolkning innen kunst eller annet kulturarbeid (billedkunst, sang og musikk, litteratur, teater, barne- og ungdomsarbeid, idrett, friluftsliv, kulturvern og lignende). Det må gjennom en viss periode kunne vises til uegennyttig innsats innenfor lokalt kulturarbeid som har hatt, eller har betydelig verdi for innbyggere i kommunen.

At en kandidats kunstneriske eller kulturelle innsats er inntektsbringende for vedkommende, er ikke diskvalifiserende for å kunne motta prisen.

 

Kulturprisutvalget avgjør hvem som skal tildeles kulturprisen. Utvalget avgjør om prisen skal utdeles hvert år. Utvalget velges av kommunestyret blant kommunestyrets medlemmer.

 

Ordfører forestår overrekkelse av kulturprisen ved passende anledning, fortrinnsvis innenfor aktuelt kalenderår.

 

Kulturprisen skal primært bestå av et kunstnerisk arbeide, eventuelt sammen med en pengegave.

 

Alle har anledning til å fremme begrunnede forslag på kandidater til kulturprisen. Invitasjon til å fremme forslag kunngjøres i pressen i god tid før fristen. Utvalgets medlemmer kan også fremme forslag på kandidater i møtet. Alle forslag skal være skriftlige.