Omsorgsboliger for eldre

Boligene er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede, og fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta heldøgns pleie og omsorg.

 

Boligen er ingen institusjon, og er beboerens eget hjem. Den er utformet som en enhet i fellesskapsbolig med fellesarealer. Boligene har døgnbemanning.

 

Hvem kan søke

Holmestrand kommune har et begrenset antall døgnbemannede omsorgsboliger, og vedtak om tildeling fattes etter behovsprøving.

 

Et eller flere av følgende kriterier må være tilstede:

  • Brukere må være i behov av døgnkontinuerlig tilsyn/hjelp av helsepersonell
  • Muligheter for hjelpetiltak og utbedringer/tilpassning av egen bolig skal være vurdert
  • Søkeren må ha bodd sammenhengende i Holmestrand kommune de siste 3 år
  • Søkeren skal ikke ha større hjelpebehov enn at det dekkes av bemanningen i boligen
  • Søkeren må kunne tilpasse seg de ordensregler som gjelder for boligen 

Kontaktinfo

Hilde Skalmerud
Tjenesteleder ved 3- Tallet omsorgsbolig
Tlf: 330 55 751
Mob: 948 29 834
Christina Stornes Olsen
Tjenesteleder Rovebakken omsorgsbolig
Tlf: 330 98 430
Mob: 915 48 176