Langtidsplass i sykehjem

Langtidsplass i institusjon er et varig botilbud for personer med heldøgns helse- og omsorgsbehov som ikke er i stand til å bo i eget hjem med tilrettelagt hjelp grunnet omfattende tilsyns- og hjelpebehov som følge av sykdom. Som hovedregel skal alltid helsehjelp i hjemmet og deretter korttidsopphold prøves ut først.

 

Søknadsskjema (PDF, 425 kB)

                                                      
 

Målsetting med tjenesten

  • Å ivareta personens grunnleggende behov, med respekt for det enkelte menneskes egenverd og livsførsel

  • Å gi samordnet helse- og omsorgstilbud hvor den enkelte føler trygghet og som ivaretar medvirkning, livskvalitet og rettssikkerhet

  • Å bidra til en aktiv og meningsfylt hverdag for beboerne
     

Tjenestens innhold

Hjelpen blir tilpasset den enkelte ut fra faglige vurderinger.  Det aktuelle tjenesteinnhold drøftes med den enkelte beboer og pårørende ved innkomstsamtale og i oppfølgingssamtaler. Pasienten får tildelt primærkontakt som vil være pasienten og pårørendes kontaktperson.


 

Lovverk: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr 6 bokstav c.


Det skal innhentes opplysninger fra bruker og fra pårørende/verge etter samtykke.


Det må foreligge dokumentert vurdering inkludert oppdatert IPLOS registrering fra de aktuelle tjenester dersom søker mottar andre helse- og omsorgstjenester.
Medisinske opplysninger fra fastlege eller fra spesialisthelsetjenesten innhentes.


Egenandel: Det beregnes vederlag for fast plass i sykehjem.