Korttidsplass i sykehjem

Tidsbegrenset opphold i institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester med særskilt tilrettelagte helsetjenester.

 

Søknadsskjema (PDF, 425 kB) 

 

Målsetting for tjenesten

Tidsbegrenset opphold i institusjon er tjenester til personer som for en kortere periode har omfattende behov for helse- og omsorgstjenester eller for utredning og vurdering.
Korttidsopphold i institusjon kan være et tilbud til:

 

  • Personer som i en overgangsperiode trenger medisinsk behandling, omsorg ved sykdom, utredning og observasjon, samt etterbehandling/oppfølging etter sykehusopphold.
  • Personer med behov for lindrende behandling ved livets slutt og der tjenester ikke kan, eller familien ikke ønsker at disse gis i hjemmet.
  • Personer som har andre omfattende behov for helse- og omsorgstjenester og der heldøgns tidsbegrenset opphold i institusjon vil være best egnet.
  • Personer med kjent demensdiagnoses der det er behov for observasjon og vurdering av bistandsbehov.
  • Utskrivingsklare fra sykehus
  • Hjemmeboende med forverret helsetilstand.

 

Søker må selv ønske korttidsopphold i institusjon.
Samtykkekompetanse vurderes.


Kartlegging av behov med IPLOS vurdering skal gjennomføres.
 

Lovverk: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr 6 bokstav c. 


Egenandel: Det tas egenandel for korttidsopphold.