Avlastning i sykehjem

Tidsbegrenset opphold i institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester der formålet er å avlaste personen/personene (pårørende eller andre) som til daglig utfører omsorgsarbeidet.

 

 

Søknadsskjema (PDF, 425 kB)

 

Målsetting for tjenesten

Den daglige omsorgsyter skal få avlastning fra sine daglige omsorgsoppgaver.

 

 

Hvem kan søke om tjenesten

Den som trenger avlastning skal ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. I tillegg er det forutsatt at den omsorgstrengende har et behov som gir rett til sosiale tjenester, det vil si at vedkommende ikke kan dra omsorg for seg selv eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.  Det er kommunen, som i samarbeid med søkeren, som bestemmer hvilke tjenester som skal gis, herunder avlastning. Følgende vurderes:
 

  • Om det er særlig tyngende omsorgsoppgaver for omsorgsyter
  • Om det er forsvarlig med avlastningstiltak i eget hjem
  • Om søker selv ønsker korttidsopphold i institusjon
  • Samtykkekompetanse vurderes

 

Kartlegging av behov med IPLOS vurdering skal gjennomføres.
Medisinske opplysninger fra fastlege skal innhentes.

 

Lovverk: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og omsorgstjenesteloven §3-1 og § 3-2 første ledd nr 6 bokstav d.


Egenandel: Det kreves ikke egenbetaling for avlastningstiltak.