Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen skal til ha oversikt over helsetilstanden i kommunen og de faktorer som kan virke inn på den.

Arbeidsområde:

Kommuneoverlegene er kommunens medisinskfaglig rådgivere. Råd gis til helsetjenestene i kommunen, men også til andre tjenesteområder med betydning for folkehelsen (eksempelvis vannforsyning, renovasjon, skoler og barnehager). Kommuneoverlegen gir også råd direkte til befolkningen og til kommunepolitikerne. Kommuneoverlegene skal gjennom sin rådgivning bidra til at befolkningen får nødvendige helsetjenester og at tjenestene er forsvarlige.

Kommuneoverlegen har et lovfestet ansvar for å overvåke smittsomme sykdommer i kommunen og arbeide for å begrense utbredelse av disse.

Kommuneoverlegen kan fatte vedtak om tvungen legeundersøkelse når det mistenkes at noen på grunn av alvorlig psykisk sykdom unndrar seg nødvendig helsehjelp.

Kommuneoverlegen ivaretar kommunens hastekompetanse innen smittevern, miljørettet helsevern og helsemessig beredskap.

Holmestrand kommune har tre kommuneoverleger som ivaretar disse funksjonene:

Ole Johan Bakke (kommuneoverlege)
Anne Kavlie-Borge (ass. Kommuneoverlege)
Andreas Thunes (ass.kommuneoverlege)

Kommuneoverlegen har arbeidssted på Kommunelegekontoret i Holemstrand, Langgt 45. Telefon 33 06 43 15