Koordinerende enhet, koordinatorfunksjon og individuell plan (IP)

NB: UNDER UTARBEIDELSE

Tjenester innen habilitering og rehabilitering skal bidra til at du kan trene opp og vedlikeholde ferdighetene og evnene dine. Målet er at du skal kunne leve et mest mulig selvstendig liv ut fra dine forutsetninger og ønsker.

Habiliterings- og rehabiliteringstilbudet skal være samordnet, tverrfaglig og planlagt, og din medvirkning og innflytelse er viktig.

Hvem kan få individuell plan/koordinator?

Som innbygger i kommunen kan du har rett til individuell plan og koordinator hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester

  • Med langvarige menes normalt lengre enn to år.
  • Koordinerte tjenester betyr to eller flere tjenester som det kan være behov for å koordinere.

Koordinatoren skal være din faste kontaktperson for alle tjenestene dine, og sørge for å følge deg opp, og sikre framdrift i arbeidet med individuell plan.

Selv om du ikke ønsker å ha en individuell plan, kan du søke om å få oppnevnt en koordinator.

Søk individuell plan og koordinator

Hvis du ønsker en individuell plan og koordinator, må du søke via dette skjemaet (NB: under utarbeidelse):

Jeg ønsker å søke individuell plan og/eller koordinator 

Kontakt oss

Det er kommunens tjenestekontor som etablerer og koordinerer kontakt mellom publikum og de koordinerende enhetene:

  • Åpningstid mandag til fredag 10.00-14.00
  • Tlf 913 11 173 for innbygger i Holmestrand
  • Tlf 913 11 241 for innbyggere i Sande

 

Se film om individuell plan og koordinator (Helsedirektoratet

Se informasjonsfilm om veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov

 

Det er mange måter å lage en individuell plan på. Kommunen har blant annet et elektronisk verktøy på nett, som kan brukes. Dette heter SamPro.

 

Ingen skal utarbeide en individuell plan for deg uten at du samtykker til det. Koordinatoren går gjennom samtykket med deg tidlig i planarbeidet.

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering har ansvaret for at du som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, opplever en helhet og sammenheng i tjenestene. 

Individuell plan utløser ikke rettigheter eller tjenester i seg selv, men er en samordning av dine eksisterende tjenester og vedtak.

 

Her finner du informasjon om individuell plan på fire andre språk; vietnamesisk, tyrkisk, urdu og arabisk.

 

 

 

 

Plikten til å etablere koordinerende enhet i kommunene er utdypet slik i forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 6: