Barnevern

Barneverntjenesten i Holmestrand og Sande har inngått et vertskommune samarbeid gjeldende fra 1. Mai 2018. Fra 28. Mai 2018 er tjenesten samlokalisert i Langgaten 45 i Holmestrand.

 

Barnevernstjenesten omfatter

  • Forebyggende barnevern – hjelpetiltak
  • Barn under omsorg – fosterhjemsplasseringer
  • Barn i institusjon – atferdsplasseringer
  • Bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Kontakt oss:

Holmestrand og Sande interkommunale barneverntjeneste har fått nytt sentralbord nummer: 95 44 20 20. Sentralbordet er åpent fra kl. 08:00 til 15:00 på alle virkedager.

Dersom det er behov for akutt hjelp på kveld, natt og helg så kan Barnevernvakta i Vestfold kontaktes på telefon: 33 31 02 03.


Kommunen skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Det er viktig å bidra til at de personer som får saker behandlet ved barneverntjenesten i størst mulig grad blir selvhjulpne.

 

For å sette i gang en undersøkelse er barneverntjenesten avhengig av å motta bekymringsmeldinger. Etter endt undersøkelse kan barneverntjenesten anbefale frivillige hjelpetiltak; råd/veiledning, avlastningshjem, tilsyn i hjemmet, støttekontakt, o.l.

 

For å kunne overta omsorgen for barn skal barneverntjenesten, i samarbeid med foreldrene, ha prøvet tiltak for å bedre oppvekstvilkårene.

Det er Fylkesnemnda for sosiale saker i Buskerud og Vestfold som avgjør om kommunen skal overta omsorgen for barn/unge.

 

Tiltak for enslig mindreårige flyktninger

Tiltaket tar imot enslige mindreårige flyktninger og omfatter bo- og omsorgstilbud i bofellesskap og oppfølging på hybel. Dette skal gi ungdommene best mulig omsorg og veiledning der hver enkelt har mulighet til å utvikle og mestre sin livssituasjon. Målet er at ungdommene skal bli selvstendige og integrerte i det norske samfunnet, eller i de respektives hjemland.

 

Fokusområder
For å bli integrert i det norske samfunnet er ungdommene avhengig av skole og utdanning, og tiltaket har som mål at ungdommene skal fullføre videregående skole. Det er fast leksehjelp to ganger i uken. Videre fokuseres det på nettverksarbeid på ulike arenaer.

 

Samarbeidspartnere
Holmestrand kommuner samarbeider blant annet med Integrerings- og mangfoldsdiretoratet (IMDi), som har ansvar for at de som har fått vedtak om opphold i Norge får en bosettingskommune. IMDi er derfor tiltakets oppdragsgiver.

Andre samarbeidspartnere omfatter BUF-etat, andre Vestfoldkommuner, andre kommunale tjenester som barneverntjenesten, helsestasjon, og skoler.

Kontaktinfo

Barnevern |
Tlf: 95 44 20 20