Helsestasjon i Holmestrand

Når du har født eller adoptert et barn, vil helsestasjonstjenesten ta kontakt med deg og avtale tid for hjemmebesøk. Kontakten opprettes på bakgrunn av en rutinemessig melding om fødsel fra fødeklinikk til helsestasjon. Nytilflyttede familier oppfordres til å ta kontakt med helsestasjonen.

Helsestasjonen er en del av kommunehelsetjenesten som utøver planmessig helsefremmende og forebyggende helsearbeid for barn i alderen 0–5 år innenfor temaer som omhandler både psykisk og fysisk helse i tillegg til sosiale forhold. Alle barn som bor i Norge har rett til oppfølging av egen helse. Helsestasjonen er et lovpålagt, gratis, for alle barn og deres foreldre, uavhengig av sosial tilhørighet.

Helsestasjonen 0-5 år følger et standardisert program med 14 faste konsultasjoner.  Det er faste konsultasjoner med lege i tillegg til helsesykepleier. I Holmestrand kommune har vi barselgruppe, og 4 mnd gruppe med fysioterapeut.

Målet med helsestasjonsprogrammet er:

 • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
 • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
 • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
 • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
 • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
 • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

Faste helsekontroller:

 • Hjemmebesøk til nyfødte
 • 2- 4 uker helsesykepleier
 • 6 uker helsesykepleier og lege, vaksine
 • 3 måneder helsesykepleier, vaksine
 • 4 måneder fysioterapeut, gruppe
 • 5 måneder helsesykepleier, vaksine
 • 6 måneder helsesykepleier og lege
 • 7/8 måneder helsesykepleier
 • 10 måneder helsesykepleier
 • 12 måneder helsesykepleier og lege, vaksine
 • 15 måneder helsesykepleier, vaksine
 • 17-18 måneder helsesykepleier
 • 2 år helsesykepleier og lege
 • 4 år helsesykepleier

Dersom du flytter er det viktig at helsestasjonen får beskjed.

Foreldreveiledning fra helsestasjonen

Helsestasjonen tilbyr foreldresamtale-grupper, som bygger på ICDP-programmet. Kontakt helsesykepleier Camilla Norum på camilla.norum@holmestrand.kommune.no for informasjon om oppstart av neste gruppe.

 • Råd og veiledning kan gis av ulike tjenester i Barne- og familietjenesten, helsestasjon, PPT, psykisk helseteam - barn og unge eller barnevern.
 • Helsestasjonen kan kontaktes direkte for råd og veiledning.
 • Helsestasjonen kan tilby foreldreveiledning individuelt eller i grupper. Vi har også kompetanse i ICDP-programmet.
 • Barneverntjenesten bistår i familier ved store utfordringer.

Aktuelle temaer

Amming og morsmelk

Amming etter fødsel

Ammehjelpen

Foreldreveiledning

Se heftet 8 temaer for godt samspill

Les mer om bedre samspill (på Bufdir sine nettsider)

Barns Utvikling

Barns motoriske utvikling:

 

Barns føtter

 

Orientering om journalføring:

Helsestasjonen plikter å føre journal med helseopplysninger. Journalføringer foretas på bakgrunn av hva helsepersonell plikter å nedtegne, og på bakgrunn av hva de ut fra en faglig forsvarlig vurdering finner nødvendig å hensiktsmessig. Journalen skal i hovedsak bidra til kvalitet og kontinuitet i behandling, slik at barnet får en best mulig oppfølging på helsestasjonen. I sped- og småbarnsalderen, og så lenge det er naturlig, er det de foresatte som ivaretar rettigheter barnet har som bruker av helsestasjonen.

Innsynsrett, SYSVAK og overføring av journal

Innsynsrett:

Foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet. Dere har også rett til kopi av disse opplysningene. Ved utskrift/innsyn av journal blir dere tilbudt gjennomlesing sammen med fagperson.

Overføring av journal:
Hovedregelen er at journal skal overføres til ny helsestasjon ved flytting. Dette for å sikre en faglig forsvarlig oppfølging. Har dere spørsmål i forbindelse med oversendelse av journal, kan dette tas opp med helsestasjon før flytting.

Vaksiner

Helsestasjonen tilbyr de vaksiner som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinene settes i forbindelse med de fastsatte helseundersøkelsene. 

Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK:

Alle vaksiner som barnet får gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, blir registrert i SYSVAK. Formålet med SYSVAK er å holde oversikt over vaksinasjonsstatus hos den enkelte, og å følge med på vaksinasjonsdekningen på landsbasis. Det er ikke anledning til å reservere seg mot registrering av vaksinasjon.

Når får barnet ditt tilbud om de ulike vaksinene? (Folkehelseinstituttet)

Kontakt helsestasjonen

Holmestrand helsestasjon
Langgaten 45, 3080 Holmestrand
Tlf: 33 06 43 00

Hof helsestasjon
Hofslundveien 6    
3090 Hof 
Tlf: 33 06 43 00/ 46 82 12 05

Telefontid er:
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 08:00-14:00
Onsdager kl. 09:00-11:30
Fredager ingen telefontid.

Telefonen er stengt i lunsjpausen hver dag mellom kl.11:30 - 12:00.

Postadresse:
Langgt 45
3080 Holmestrand

Kontaktinfo

Helsestasjon i Holmestrand
Tlf: 33 06 43 00
Helsestasjon i Hof
Tlf: 33 06 43 00
Mob: 468 21 205