Spesialpedagogisk hjelp i barnehage

Barn under opplæringspliktig alder som har særlig behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp etter barnehageloven § 19a. 

 

Det er de foresatte som søker slik hjelp med råd og veiledning fra barnehagens virksomhetsleder/styrer eller PP- tjenesten. Det må foreligge en sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten som fastslår retten til spesialpedagogisk hjelp. Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barnet tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter. Spesialpedagogisk hjelp kan gis individuelt og i gruppe. Det sentrale er at tiltaket kan bidra til å støtte barnets trivsel og helhetlige utvikling.

Det er Holmestrand kommune som har overordnet ansvar for at hvert enkelt barn får den hjelpen det har krav på. Når det er hensiktsmessig vil kommunen vurdere å tilrettelegge for at barn med større enkeltvedtak skal motta denne hjelpen i kommunal barnehage. Denne vurderingen skal gjøres i samarbeide med foreldrene, helsestasjonen og PP-tjenesten.

 

Individuell tilrettelegging i barnehage for barn med nedsatt funksjonsevne

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud jf. Barnehageloven § 19g. Det er de foresatte som skal søke om tilretteleggingen. Barnehagen kan bistå i søkeprosessen. Eksempler på tilrettelegging kan være at kommunen sørger for at barnehagen har det nødvendige utstyret, støtte evt. bygningsmessige endringer, støtte til ekstra bemanning eller andre tiltak. Kommunens tilretteleggingsplikt er begrenset til tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde for kommunen.