Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 3-, 4- og 5 åringer

Moderasjonsordninger jf. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3 Redusert foreldrebetaling

Foreldrebetalingen skal for første barn maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens samlede skattepliktige kapital- og person inntekt, begrenset oppad til maksimalgrensen for foreldrebetaling. Med statens maksimalpris vil husholdninger pr.01.08.17 med en samlet kapital- og personinntekt under kr. 533.500 ha rett til redusert foreldrebetaling.

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret.
 

Hvis du bor i annen kommune og har barnehageplass i Holmestrand, skal søknad sendes den kommunen der du og barnet er registret bosatt i folkeregisteret.
 

Ordningen gjelder både kommunale og ikke- kommunale barnehager. Det er kommunen som mottar og behandler søknadene.

Gratis kjernetid
Gratis kjernetid (20 timer pr. uke) gis for 3, 4 og 5 åringer som bor i husholdninger med inntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget. Pr. 01.08.18 er inntektsgrensen kr. 533.500.


Det må søkes om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid. Søknaden skal inneholde  siste års selvangivelse og skattepliktig person- og kapitalinntekt som ikke er forhånds utfylt i selvangivelsen. Søknadsskjema ligger på kommunens hjemmesider eller fås i barnehagene.

Fra barnehageåret 2018 / 2019 er søknadsfristen for begge ordningene 1. juni 2018.


Ta kontakt med Holmestrand kommune dersom du ønsker mer informasjon om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 3-, 4-, og 5 åringene.

Les mer på www.udir.no/barnehage

 

Kommunen vil også kunne behandle søknader når barn begynner midt i året og dersom husholdningen økonomi blir vesentlig endret i løpet av et barnehageår.