Betalingssatser kommunale barnehager

Betalingsreglement for plass i barnehager er vedtatt av kommunestyret 6. desember 2017. Reglementet blir årlig justert i hht sentrale betalingssatser vedtatt av Stortinget. 

Fra 01.01.18 gjelder nedenstående satser og moderasjonsordninger

Maksimal foreldrebetaling for hel plass settes til maksimalsats på 2.910 kr per mnd. I tillegg kommer kostpenger. Kostpengene økes med 5 kr per mnd., til totalt 240 kr per mnd. for hel plass i barnehagene i Holmestrand, og holdes uforandret på 300 kr per mnd. i barnehagene i Hof.


Foreldrebetalingen skal ikke utgjøre med enn 6 pst av husholdningens samlede inntekt, og husholdninger med lavere inntekt enn 500.500 kroner har rett til redusert foreldrebetaling. Det forutsettes at familier som er berettiget til lavere sats tar kontakt med kommunen. Dersomkommunen ikke blir kontaktet vil høyeste sats bli fakturert.


Det gis fritak i foreldrebetalingen i barnehage for 20 timer per uke til alle tre-, fire- og femåringer i husholdninger med skattepliktig kapital- og personinntekt på under 450.000 kroner per år.