Betalingssatser kommunale barnehager

Betalingsreglement for plass i barnehager er vedtatt av kommunestyret 6. desember 2017. Reglementet blir årlig justert i hht sentrale betalingssatser vedtatt av Stortinget. 

Fra 01.01.19 gjelder nedenstående satser og moderasjonsordninger

Maksimal foreldrebetaling for hel plass settes til maksimalsats på 2990,- kr per mnd. fra 1. januar og 3040,- kr per mnd. fra 1. august. I tillegg kommer kostpenger. Kostpengene økes med 10,- kr per mnd., til totalt 250 kr per mnd. for hel plass i barnehagene i Holmestrand, mens kostpenger i «gamle» Hof barnehagene holdes uforandret på 300,- kr per mnd.


Foreldrebetalingen skal ikke utgjøre med enn 6 prosent av husholdningens samlede inntekt, og husholdninger med lavere inntekt enn 533 500,- kroner har rett til redusert foreldrebetaling. Det forutsettes at familier som er berettiget til lavere sats tar kontakt med kommunen. Dersom kommunen ikke blir kontaktet vil høyeste sats bli fakturert.


Det gis fritak i foreldrebetalingen i barnehage for 20 timer per uke til alle tre-, fire- og femåringer i husholdninger med skattepliktig kapital- og personinntekt på under 533 500,- kroner per år.