Sammenslåing Holmestrand - Hof - Sande

Kommunevåpen 3 kommuner - Klikk for stort bilde Holmestrand og Hof har vedtatt å slå seg sammen fra 1.1.2018. "Nye" Holmestrand og Sande har vedtatt å slå seg sammen fra 1.1.2020.
Her kan du se innkomne forslag til nytt navn.
Politisk seminar på Tjøme - her finner du presentasjoner og rapport om overordnet økonomi som ble gjennomgått.


Søknaden om sammenslåing av Holmestrand og Hof er godkjent ved Kongelig resolusjon (I statsråd) den 18.mars 2016 (PDF, 262 kB). Endelig vedtak av sammenslåing av "nye" Holmestrand og Sande foretas av Stortinget i vårsesjonen 2017.

Nå er prosessen med å bygge den nye kommunen i gang, og informasjon om både den politiske og administrative delen av dette arbeidet vil bli lagt ut på kommunenes hjemmesider.


Det er oppnevnt en politisk fellesnemd (FN) som leder arbeidet med sammenslåingen, disse møtene streames over hjemmesiden. Det er også oppnevnt et partssammensatt utvalg (PAU) med medlemmene i Fellesnemda og tillitsvalgte i begge kommuner.
 

      

Prosjektgruppen                  Arbeidsgrupper

 

Nytt mandat vedtatt av Fellesnemnda 20.10.2016

Den administrative organisering av ”nye” Holmestrand kommune skal være på plass fra 1.1.18. på en slik måte at inkludering av Sande kommune er nødvendig ivaretatt. Dette betyr at det skal legges opp til at prosjektet trekkes ut i tid slik at sammenslåingen i størst mulig grad skjer i en sammenhengende prosess fram mot 1.1.20, men likevel slik at ”nye” Holmestrand (Hof og Holmestrand) framstår som en velfungerende kommune fra 1.1.18.


Overordnet ledelse, rådmann og kommunalsjefer skal være på plass, og de områder kommunalsjefene skal ha ansvar for skal være klare. Samarbeidsløsninger med Sande om for eksempel felles ledelse kan være aktuell løsning i noen tilfeller.


Tjenesteområdene skal være organisert i hensiktsmessige enheter, slik at også Sande forutsettes som del av den felles kommunen fra 1.1.20. Dette kan bety midlertidige overgangsløsninger inntil sluttdato for prosjektet 1.1.20.


Samarbeidsløsninger på ulike områder med andre kommuner skal være avklart, herunder lokalisering av de ulike tjenesteområder og evt. vertskommunesamarbeid.


Ansattes rettigheter på alle nivå, skal ivaretas i arbeidet med å løse utfordringer av personalmessig karakter ved dannelsen av ny organisasjon.


Synergieffekter, heri effektiviseringsgevinster,ved sammenslåingen skal synliggjøres, samtidig som tjenestekvaliteten overfor kommunens felles innbyggere skal søkes opprettholdt, og i enkelte tilfeller forbedres.


IKT- infrastruktur og fagsystemer skal være samordnet, og sammenslåingen skal søke utvikling og forbedring av digitale løsninger for den kommunale organisasjon, og overfor innbyggerne.


Føringene gitt gjennom den politiske plattformen for kommunesammenslåingen, som framkommer i vedlegget til søknaden om kommunesammenslåing for Hof og Holmestrand, og den nye plattformen som inkluderer Sande, skal ivaretas.