Folkevalgtes habilitet

Formålet med habilitetsbestemmelsene er å ivareta tilliten til at forvaltningen opptrer upartisk.

Ved å tre til siden gjennom å henvise til lovens objektive krav ligger selvfølgelig ingen innrømmelse av at man ville opptrådt partisk.
 

Inhabilitet har to virkninger:

 • For det første vil den respektive tjenestemann ha rett og plikt til å tre tilbake fra behandlingen av den sak hvor han er inhabil. Det er ledd i god forvaltningsskikk.

 • For det andre kan avgjørelser fattet av en inhabil tjenestemann bli ugyldige.


Den enkelte folkevalgte må alltid, av eget tiltak, vurdere om han er inhabil.

De ulike typetilfellene som medfører inhabilitet er listet opp i forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav a-e. Typetilfellene suppleres av den skjønnsmessige bestemmelsen i forvaltningsloven § 6, andre ledd som favner ”andre særegne forhold” som er egnet til å svekke tilliten til tjenestemannens upartiskhet.
 

Regelverket

Bestemmelser om habilitet følger av kommuneloven § 40 nr. 3. Bestemmelsen inneholder særregler for inhabilitet for folkevalgte. Bestemmelsen viser for øvrig til forvaltningsloven regler om habilitet kap. II § 6.

Behandlingen av spørsmål om inhabilitet skal protokollføres.


Rutiner ved habilitet

Den folkevalgte må melde fra til møteleder i god tid, dersom han mener at han ikke er habil.
 

Behandling av habilitetsspørsmål

 • Hvis det er grunn til å anta at inhabilitet ikke foreligger:
  Møteleder orienterer organet om vurderingen som er gjort.

 • Hvis det er grunn til å anta at inhabilitet foreligger:
  Politisk sekretariat varsler vara.

 • Møteleder eller den det gjelder tar opp habilitetsspørsmålet før selve saken behandles

 • Den eller de det gjelder deltar ikke i behandlingen av habilitetsspørsmålet

 • Er vararepresentant innkalt for den/de som skal ha prøvet sin habilitet, tar den (disse) sete under behandlingen av habilitetsspørsmålet

 • Organet voterer over spørsmålet.

 • Organets beslutning protokollføres på saken.

 • Saken tas opp til realitetsbehandling.