Foranalyse av Holmestrand kommunes boligsosiale arbeid

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) ved Helge Renå, Camilla Lied og Per Medby har gjennomført en foranalyse for Holmestrand kommune i forbindelse med kommunens deltakelse i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram.

Formålet med foranalysen er å styrke kunnskapen om de boligsosiale utfordringene og legge grunnlaget for mer målrettede prioriteringer og satsinger.

Foranalyse av Holmestrand kommunes boligsosiale arbeid (PDF, 675 kB) (pdf)

Undersøkelsen har  identifisert fem temaområder kommunen bør fokusere på i sin videre utvikling av kommunens boligsosiale arbeid:

1) Kommunens boligmasse til de vanskeligstilte
2) Forebygging av bostedsløshet
3) Boligsosial kompetanse
4) Forankring
5) Samarbeid

For hvert av disse temaområdene peker forskerne på konkrete områder som kan være aktuelle delprosjekter på det boligsosiale området.