Psykisk helse og avhengighet

Psykisk helse og avhengighet er en nyopprettet virksomhet, som i dag består av tre enheter; Psykisk helsetjeneste for voksne, Tyribo bofellesskap, samt fengselshelsetjeneste. Virksomheten er under utvikling, og arbeider målrettet for å gi gode, forebyggende og behandlende tjenester.

Psykisk helsetjeneste tilbyr hjelp til personer som strever med sin psykiske helse. Vi tilbyr også hjelp ved relasjonelle utfordringer og ved begynnende eller etablert avhengighetsproblematikk. Tjenesten har personell med bred og relevant kompetanse slik at vi best mulig kan ivareta brukere og pårørende.


Fengselshelsetjenesten har egen helseavdeling som tilbyr tjenester og oppfølging til innsatte med fysiske eller psykiske plager. Tjenesten samhandler med kommunens helse- og velferdstjenester og bidrar til bedre oppfølging i den innsattes hjemkommune etter endt soning.


Tyribo bofelleskap tilbyr oppfølging og miljørettede helsetjenester til beboere i bofellesskapet. Tjenestene tilpasses den enkeltes behov.
Virksomheten samarbeider med spesialisthelsetjenesten og NAV, kommunens øvrige virksomheter i helse- og velferd, samt fastleger og frivillige aktører i kommunen.

Kontakt psykisk helse og avhengighet: 

Tlf. 461 93 351 (betjent mellom kl. 08.00-10.00 tirsdag og torsdag, og 08.00-14.30 mandag, onsdag og fredag.)

Virksomhetsleder for Psykisk helse og avhengighet Henriette Pande har e-post henriette.pande@holmestrand.kommune.no