Informasjon til Hydro sine naboer

Hydro ønsker å gjøre allmennheten kjent med virksomheten sett ut fra et sikkerhetsperspektiv for naboer og nærområdet ved en eventuell nød- og ulykkessituasjon.

Risikoanalyse foretatt av eksternt firma viser at sannsynligheten for en større ulykke som kan ramme lokalbefolkningen er svært liten.

Hvis hendelse oppstår

Ved uhell og ulykker varsles internt beredskapspersonell via interne varslingssystemer. Avhengig av type hendelse, omfang og potensiale varsles brannvesen, politi og ambulanse samt kommunale myndigheter og andre myndigheter.

Det er politiet som har ansvar og tillatelse til å varsle naboer og allmennheten.

Ved en eventuell storulykke oppfordres det til å:

  • Oppholde seg innendørs
  • Lukke dører, vinduer og lufteluker
  • Etterkomme alle instrukser gitt av redningsledelse eller politi gjennom media eller direkte.