Tjenester > Teknisk, plan og bygg > Byggesak > Krever ikke søknad

Dette krever ikke søknad

Noen mindre tiltak behøver du ikke søke kommunen om. Disse fritakene gjelder bare søknadsplikten. Dette betyr at du er ansvarlig for utførelsen. Du må fortsatt følge de regler som gjelder i plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift, kommune- og reguleringsplan og kommunale vedtekter.


 
Viktig å passe på:

 

 • Unntaket gjelder ikke dersom kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan har særskilte bestemmelser. F.eks. må du søke om tiltak i bygge- og anleggsforbudsonene langs vann og vassdrag. Tilsvarende gjelder for strandsonen.
   

 • Tiltak som krever dispensasjon fra plan- og bygningsloven, vedtekt, forskrift eller arealplan er aldri fritatt.
   

 • Tiltaket må ikke føre til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller for naboer.
   

 • For utendørs tiltak må man holde seg fire meter fra nabogrense og innenfor byggegrense langs vei.
   

 • En vanlig feil er å overse tomtens tillatte grad av utnyttelse. Mange tomter er fullt utnyttet og da kan det ikke oppføres nye bygg.
   

 • Ved terrengarbeider må man undersøke om det ligger ledninger i grunnen. Disse skal ikke gis endret overdekning uten at ledningseier har gitt samtykke. Husk også å sjekke om terrengendringen er søknadspliktig, se byggesaksforskriften § 4-1 bokstav c nr 6.

 

 
Tiltak som kan unntas

Byggesaksforskriften § 4-1 og plan- og bygningsloven § 20-3 lister opp en del tiltak du ikke behøver søke kommunen om.
 
I tillegg har også kommunen bestemt at følgende tiltak ikke er søknadspliktige, jf. plan- og bygningsloven § 20-3 bokstav f:
 

 • Konstruksjon for avfallshåndtering. Maks 3,5 m². Maks 1,9 m høyde. Minst 1 meter fra regulert vei eller annen bygning.
   

 • Varmepumpe, klimaanlegg, air condition. Maksimalt 1 installasjon for enebolig og 2 installasjoner for andre bygg.
   

 • Handikaprampe. Maks 3,0 m².
   

 • Flyttbare lekeapparater. Ingen avstandskrav.
   

 • Demonterbart basseng. Maks 7 m³ (7000 liter).
   

 • Utendørs badestamp/Jacuzzi. Maks 5 m³ (5000 liter).
   

 • Frittliggende utepeis og utegrill. Kun ett pipeløp. Maks høyde 2,0 m, grunnflate inntil 1 m². I tillegg tillates levegg på maks høyde 1,5 m og lengde 2,0 m. Må plasseres minst 3,0 m fra nærmeste bygning.
   

 • Innsetting av takvindu i eneboliger. Maks ett stk per fasade.
   

 • Nedgravd gasstank, oljetank, avfallsbrønn. Må ikke kreve vesentlig grunn- eller terrengarbeid.
   

 • Mobile innretninger ifm torgsalg, torgbil, oppstilling av bord m.m. Skal fjernes ved stengetid.
   

 • Flaggstang uten reklame plassert på bakken. Maks én flaggstang per eiendom, høyde maks 9 m.

 

 
Etter konkret vurdering. Kommunen har anledning til å unnta byggetiltak fra søknadsplikt etter en konkret vurdering. For å kunne vurdere om et tiltak er søknadspliktig, evt. om det kan unntas fra søknadsplikt så trenger vi en beskrivelse av tiltaket, samt skisse/kartutsnitt. Forespørsel om søknadsplikt kan sendes til postmottak@holmestrand.kommune.no.

Alternativt kan byggesaksavdelingen kontaktes på telefon 33 06 41 00

 

Oppført tiltak i strid med lov eller plan

Bygger du ulovlig, kan kommunen forlange at tiltaket rettes eller fjernes. Ta gjerne kontakt med kommunen dersom du skulle være i tvil om ditt tiltak er søknadspliktig.