Dispensasjon

Dersom du skal gjennomføre/søke om et tiltak som ellers strider imot reglene i plan- og bygningsloven eller mot gjeldende arealplan for området (kommuneplan eller reguleringsplan) må du søke dispensasjon.

Det kan gjelde bygging i strandsonen. Da må du ha dispensasjon fra  det generelle forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet mot sjø og vassdrag, jf. plan- og bygningsloven § 1-8. Eller det kan gjelde bygging på et område som ikke er lagt ut til eller regulert som byggeområde i kommuneplan eller reguleringsplan. Da må du ha dispensasjon fra planformålet. Det kan også være aktuelt å dispensere fra rekkefølgebestemmelser og utnyttelsesgrad i reguleringsplan, eller fra tekniske spesifikasjoner fastsatt i teknisk forskrift (TEK 10). Ved søknad om deling av eiendom må du også søke om dispensasjon dersom eiendommen ligger i LNF-område i kommuneplanen eller i 100-metersbeltet mot sjø og vassdrag, da dette også setter forbud mot deling.

De vilkårene som må være oppfylt for at kommunen kan innvilge dispensasjon er at de hensynene det dispenseres fra ikke blir satt vesentlig til side, og at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, jf. plan- og bygningsloven § 19-2.

Du må selv gjøre rede for hva det søkes om dispensasjon fra og hva som er grunnene for å gi dispensasjon. Du må da også begrunne at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt, jf. plan- og bygningsloven § 19-1. Naboene må også varsles, jf. plan- og bygningsloven § 21-3. Se også «Veiledning til nabovarsel».

Dersom det etter kommunens skjønn foreligger tilstrekkelige grunner for å gi en dispensasjon kan dette gis i forbindelse med godkjenning av en byggesøknad eller en delingssøknad. I noen tilfeller må en dispensasjonssøknad behandles politisk.

Kommunen kan stille vilkår til et vedtak om dispensasjon. Dette vil i første rekke være vilkår for å opprettholde de hensyn som ligger bak den bestemmelsen det dispenseres fra, eller for å begrense de uheldige virkningene av dispensasjonen.

En dispensasjon endrer ikke en arealplan, eller byggeforbudet i 100-metersbeltet mot sjø og vassdrag, eller tekniske krav i teknisk forskrift. Den gir bare tillatelse til å fravike planen osv. i den aktuelle saken.

Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.

 

 

 

Publisert av Pernilla Selander Tronrud. Sist endret 21.08.2017