Endring av reguleringsplaner

 

Mindre endringer av gjeldene planer kan i enkelte tilfeller gis en enklere saksbehandling, jfr. pbl 12-14. Dette kan eksempelvis være endringer i form av justering av formålsgrenser/ linjeføringer for infrastrukturanlegg, justering av byggegrenser/ frisiktsoner.  


Skillet mellom hvilke tiltak som forutsetter full reguleringsendring (utarbeidelse av ny plan) og mindre planendring er i mange tilfeller en skjønnsmessig vurdering. Det er kommunen v/ planavdelingen som fastsetter behandlingsmåte i hvert enkelt tilfelle.

 

Berørte naboer skal varsles av søker og gis mulighet til å uttale seg til den omsøkte endringen. Du får naboliste hos saksbehandler. Det skal fremgå tydelig av varselbrevet hvilke endringer som foreslås.


Søknaden til kommunen skal utarbeides av fagkyndige, jfr. pbl § 12-3 og ihht MD`s veileder for reguleringsplaner.


Krav til innsendt materiale:

  • Søknadsbrev (tekst med beskrivelse av hva som søkes endret ift gjeldende plan – med begrunnelse)

  • Kopi av nabovarsel, inkl. kvitteringer for nabovarsel (skjema ligger under Byggesak/ søknadsblanketter)

  • Kopi av innkomne merknader og søkers kommentar til disse

  • Forslag til endringer i gjeldene reguleringsbestemmelser og plankart. Plankartet skal leveres som pdf og i digital form, ihht. gjeldene sosi-standard

 

Som del av rådmannens behandling av søknaden vil behovet for uttalelser fra regionale myndigheter bli vurdert. Det må i så tilfelle beregnes behandlingstid hos de aktuelle myndighetene.


Søknad om mindre endringer skal behandles politisk:

  • Hovedutvalg for .drift, eiendom og næring (DEN) i Re kommune

  • Utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) i Hof kommune

  • Utvalg for regulering og kommunalteknikk (URK) i Holmestrand kommune

 

Publisert av Pernilla Selander Tronrud. Sist endret 17.04.2015