Tjenester > Helse, sosial og omsorg > Tjenester HO

Hverdagsrehabilitering

Er i første omgang organisert som et prosjekt i kommunen.


Teamet består av ergoterapeut, fysioterapeut og hjelpepleiere/hjemmetrenere som jobber intensivt, i en begrenset periode for at bruker med skade eller sykdom skal fungere best mulig i hverdagen. Teamet skal gi personer rask og tverrfaglig bistand til egen rehabiliteringsprosess.
 

Teamet jobber for å fremme funksjon og mestring, selvstendighet og deltagelse hos personer som har hatt et brått fall i funksjonsnivå. Tilbudet skal gi brukeren mulighet til å bo i eget hjem så lenge det er ønskelig og mulig. Brukerens opplevelse av livskvalitet står sentralt.
 

Målgruppen for prosjektet er personer som har opplevd et brått funksjonsfall og som har mulighet for økning i funksjonsnivå ved hjelp av tett tverrfaglig oppfølging i en kortereperiode. Personen må være motivert og kunne ta imot og følge instruksjon.

 

Hva kan forventes av teamet ?

 • Rehabilitering som foregår i brukerens kjente omgivelser.

 • Målrettet arbeid – tilpasset den enkeltes behov, ønsker og mål.

 • Bruker i sentrum – trygghet, forutsigbarhet og respekt.

 • Informasjon og veiledning.

 • Videreføring til andre egnede tilbud og tjenester ved behov.

   

Hva forventer teamet av deg ?

 • Et ønske om å være deltakende i egen rehabiliteringsprosess.

 • Et ønske om å mestre daglige aktiviteter.

 • Egentrening.
   

Vi anbefaler deg å informere dine nærmeste hva du jobber mot, slik at de også kan bidra til at du får til det du ønsker.
 

Hverdagsrehabilitering er en tjeneste som kun gis på dagtid og hverdager.

 

Kontaktinformasjon:
 

Hverdagsrehabiliteringsteamet:        Tlf  40 90 38 97/40 90 38 95
 

Du kan også ta kontakt med tjenestekontoret tlf 913 11 173 - åpningstid mandag til fredag 10.00-14.00.