Priser

Priser hjemmetjenester (praktisk bistand)

Praktisk bistand omfatter blant annet ordinære hjemmetjenester, brukerstyrt personlig assistent, trygghetsalarm og botilbud i omsorgsboliger.

 

Prisene omtalt nedenfor gjelder for 2016.

 • Nedre grense for tildeling av praktisk bistand er 1 time per måned

 • Nedre grense for betaling per måned er 190 kroner

 • Ordningen baserer seg på at alle som mottar praktisk bistand/BPA skal abonnere på tjenesten, men vederlaget skal ikke overstige kostnad kommunen har ved å utføre tjenesten. Tjenesten koster kr. 310,- pr. time

 • Kommunen sender faktura på det beløpet som lønner seg økonomisk for forbrukeren, ut i fra antall timer bistand pr. måned

 • Det tas ikke vederlag ved besøk som har til formål å kartlegge behov hos brukere

 • Det skal betales fra vedtakets dato og så lenge vedtaket er gyldig. Samlet betaling skjer hver måned. Hvis pleie- og omsorgstjenesten ikke kan levere tjenester som avtalt, skal dette føre til redusert vederlag og avregnes ved neste fakturering

 • Prisen på tilkjørt varmmat til hjemmeboende er 88 kroner per porsjon. Disse prisene gjelder kun når bruker har vedtak på denne tjenesten

 • Egenandel for korttidsopphold i sykehjem eller annen boform for heldøgns pleie og omsorg (fastsettes av sentrale myndigheter):
  kr. 150,- for korttidsopphold
  kr. 80,- for dagopphold
  kr. 168,- for dagsenter for demente (kr. 80,- for dagopphold og kr. 88,- for måltider/aktiviteter)

 • Egenandel for leie av trygghetsalarm er 280 kroner per måned

 • 1 G utgjør per 1.5.2016 kr. 92.576,-

Abonnementspriser praktisk bistand
Netto inntekt før særfradrag siste ligning Pris per mnd
0 - 2 G (inntil kr 185.152) 190
2 - 3 G (kr 185.153 til kr 277.728) 825
3 - 4 G (kr 277.279 til kr 370.304)
1 170
4 - 5 G (kr 370.305 til kr 462.880)
1 625
Over 5 G (kr 462.881 og over)
1 975