Utvalg for oppvekst og omsorg - OPOM

Leder: Lasse Berntzen, H
Nestleder: Kari Brekke, H

 

Ansvarsområdet for Utvalget for oppvekst og omsorg:

 • Fagplaner, planbehandling innenfor egne budsjettrammer

 • Årsbudsjett forelegges utvalgene til orientering før budsjettet
  behandles i Formannskapet og Kommunestyret.

 • Skole og barnehage

 • Helse, sosial og barnevern

 • Omsorg

 • Salgs- og skjenkebevillinger

 • Uttalelser innenfor eget fagområde
  Høringer som ikke fremmes som egen sak med forslag til høringsuttalelse,
  settes opp på lista over referater/orienteringer.
  (Kommunen gir ikke uttalelse til høringer på referatlista med mindre politikerne
     ber om det.)

 • Saker om status, oppfølging, nye tiltak m.v. innenfor eget fagområde, der vedtaket er at saken tas til orientering/etterretning, kan avsluttes i vedkommende utvalg.

 

I henhold til kommunestyrets møtereglement, skal Utvalget for oppvekst og omsorg velges som følger:

 • Utvalget ska bestå av 9 medlemmer og varamedlemmer

 • Medlemmene og varamedlemmene velges blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer

 • Kommunestyrestyret velger selv leder og nestleder

 • Valgperioden er 4 år

 

Hver gruppe skal så vidt mulig tildeles samme antall varamedlemmer som medlemmer med tillegg av 2.


 

Utvalget for oppvekst og omsorg 2015-2019
Medlemmer
Høyre,Fremskrittspartiet, Kristlig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre
Medlemmer
1. Lasse Berntzen, H
2. Kari Brekke, H
3. Andreas Reitan, H
4. Egil Olaussen,FrP
5. Karoline Helgestad Agerup, SP
6. Caroline Gjesmoe, H
Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti
1. Elisabeth Askim. AP
2. Thomas Rundbråten, AP
3. William R. Aasgård, AP

Kontaktinfo

Kirsten V. Tønder
Tlf: 33 06 41 00