Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Leder: Espen Watne Andresen, MdG
Nestleder: Harald Lian

Bystyret vedtok opprettelse av Rådet for funksjonshemmede i 2007, og vedtok retningslinjer for rådets arbeid.
 

Formål

Rådet for funksjonshemmede er et rådgivende organ for kommunen.  Rådet arbeider etter politisk målsetting om full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet.  FN’s standardregler for like forhold for mennesker med funksjonshemming skal være et sentralt redskap i dette arbeidet.
 

Oppnevning

Kommunestyret oppnevner det kommunale rådet, som også oppnevner leder og nestleder.  Funksjonstiden til rådet følger den kommunale valgperioden. Rådet skal bestå av en politiker og fem representanter fra brukerorganisasjonene.
Brukerrepresentantene oppnevnes etter forslag fra organisasjonene, blant følgende hovedgrupper:

 • Bevegelseshemmede

 • Hørselshemmede

 • Synshemmede

 • Utviklingshemmede

 • Skjult funksjonshemming
   

Arbeidsoppgaver for rådet

 • Rådet drøfter saker som er viktig for funksjonshemmede

 • Rådet skal ha anledning til drøftinger mellom rådsmedlemmene, og mellom rådsmedlemmene og representanter for offentlige instanser og institusjoner om viktige spørsmål for funksjonshemmede

 • Rådet skal orienteres om aktuelle saker som er under arbeid i kommunen

 • Etatene samarbeider med rådet om de sakene de skal ha eller har til behandling, og ser til at brukernes erfaringer blir tatt med i saks- og planprosesser

 • Sakene skal leges fram for rådet tidlig i saksbehandlingen

 • Rådet kan selv ta opp saker som de mener er viktig for funksjonshemmede.  Referat fr rådsmøtene skal følge saksdokumentene til saken er avgjort

 • Rådet kan drive informasjonsarbeid overfor kommunen, fylkeskommunen, statlige etater, organisasjoner, allmennheten osv.

 • Rådet bør ta initiativ til bedre samarbeid og samordning mellom kommuner, fylkeskommuner og statlige etater i saker som har interesse for allmennheten.

 • Rådet behandler ikke klientsaker.

 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2018 - 2019
Medlemmer Varamedlemmer
Helena B. Redding Jan Åge Paulsen
Reidun Sundet Åse Jorunn Andersen
Merethe Grønvold Harald Off
Torunn Winnem Botten Astrid N Eriksen
Wenche Thode Richard Madsen
Espen Watne Andresen Christina Berg
Anne Kari Gjeldstad Marry Westby
Harald Lian