Kontrollutvalg

 

Leder: Stig Atle Vange, SV
Nestleder: Arild Brekke, H

 

Kommuneloven § 77 angir bestemmelser om kontrollutvalg i kommunene

 • Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for innsyn og kontroll i alle sider ved kommunens virksomhet. Kontrollutvalget i Holmestrand består av fem medlemmer.
   

 • Utvalget skal se til at kommunen følger lover og regler, at virksomheten er målrettet, effektiv og til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget skal "kikke kommunen i kortene" og påpeke eventuelle feil og mangler med sikte på å gjøre kommunens virksomhet bedre.
   

 • Kontrollutvalget sørger for at det blir foretatt undersøkelser i forbindelse med eventuell mistanke om uregelmessigheter og misligheter. Videre skal utvalget blant annet påse at det føres kontroll med forvaltningen av de selskaper kommunen har eierinteresser i.
   

 • Kontrollutvalget utarbeider budsjett for tilsyn og kontroll og skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Løpende tilsyn føres av revisor som rapporterer til kontrollutvalget.
   

 • Kontrollutvalget tar opp saker på eget initiativ, men kan også vurdere henvendelser utenfra. Det er viktig å understreke at kontrollutvalget ikke er et klageorgan. Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre saker enn de det får seg forelagt fra bystyret eller revisjonen.

 

 

Holmestrand kommune er med i Vestfold Interkommunale kontrollutvalgssekretariat (VIKS), et sekretariatssamarbeid for kontrollutvalg i Vestfold fylke. Vestfold Kommunerevisjon er kommunens revisor.

 

Henvendelser til kontrollutvalget kan rettes direkte til kontrollutvalgsleder, øvrige medlemmer eller sekretariatet.

 

Følgende regler gjelder for valg av Kontrollutvalg:

 • Kontrollutvalget skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer. 
  Minst ett av medlemmene skal velges blant Kommunestyrets medlemmer.

   

 • Utelukket fra valg til Kontrollutvalget er:

     -         ordfører og varaordfører

     -         medlem og varamedlem av formannskapet

     -         medlem og varmedlem av kommunal nemnd med
               beslutningsmyndighet

     -         ansatte i kommunen. Det bør ikke velges personer som er nær beslektet
               eller besvogret med ansatte som har ledende ansvar i kommunen.

 

Leder og nestleder velges av Kommunestyret, valgperioden er 4 år.

 


     

 

Medlemmer til Kontrollutvalg 2018 - 2019
H, FrP, KrF, SP og V Parti E-post
Medlemmer Parti
Arild Brekke - Nestleder H Arild@holmestrand.vb.no
Trine Hasselgård Bøe KrF trihasboe@gmail.com
Per Harald Agerup SP per.harald.agerup@bondelaget.no
Randi Marie Lokøy Holtungen H rmh@nfd.dep.no
AP og SV
Stig Atle Vange - Leder SV stig.vange@gmail.com
Kjersti Jergel- Johnsen AP Kjersti.Merete.JErgel-Johnsen@asker.kommune.no
Jan Tymczuk AP jaty@nordrenauf.no
Anja Ottervang Erikse Sekretær aoe@viksre.no

 

 

 

Kontaktinfo

Gaute Hesjedal
Rådgiver - VIKS
Tlf: 40491344