Klageutvalget

Leder: Egil Olaussen, FrP
Nestleder: Ågot Li, SV

 

Klageutvalget er klageinstans for vedtak truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om kommuner og fylkeskommuner og enkelte avgjørelser etter særlov, jf. kommunehelsetjenesteloven § 2-4. 

Utvalget skal behandle klager på enkeltvedtak truffet av både politiske og administrative organ i kommunen i den utstrekning det ikke er gitt egne bestemmelser om klagebehandling i særlovene.

Klageutvalget velges etter følgende regler:

  • Utvalget skal ha fem medlemmer med varamedlemmer

  • Utvalget kan inneholde et antall varamedlemmer for hver gruppe som tilsvarer antall medlemmer gruppen skal ha med tillegg av to

  • Kommunestyret velger leder og nestleder

  • Valgperioden er 4 år

  • Valget holdes som forholdstallsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg

 

  

Klageutvalg 2018-2019
Medlemmer Parti
H, FrP, KrF, SP og V
1. Egil Olaussen FrP
2. Helga Opsett H
3. Fred Olaf Korsgården SP
4. Randi Haavik H
AP og SV
1. Ågot Li SV
2. Arild Skillinghaug AP
3. Kjell Olav Baastad AP

Kontaktinfo

Marianne Røstad
Tlf: 33 06 41 00