Formannskap

Formannskapet er også Administrasjonsutvalg(partssammensatt utvalg) og Kommuneplanutvalg.

Holmestrand bystyre vedtok i 1995 ny politisk organisering - en tilnærmet komitemodell -  med 3 komiteer som innstiller i saker til Bystyret, og treffer vedtak innenfor de rammer og retningslinjer som er fastsatt i lov, gitt i medhold av lov og vedtatt i Holmestrand kommunes delegasjonsreglement.
En av komiteene ble kalt plan- økonomi- og administrasjonskomite, men navnet er senere endret til Formannskapet. Formannskapet har 13 medlemmer.

 

 

Leder:        ordfører Alf Johan Svele (H)
Nestleder: varaordfører Ulf Sundling (H)

 

Formannskapet har følgende ansvarsområde:

 • Overordnede planer (kommuneplan, plan for miljø og utvikling og lignende)
 • Prinsipielle saker vedr. erverv/salg/disponering av arealer/rettigheter
 • Nye tiltak/prosjekter
 • Valg/suppleringsvalg
 • Rullering av økonomiplan (handlingsprogram) og anleggsplaner
 • Økonomi
 • Låneopptak/nedbetaling
 • Årsbudsjett/budsjettendringer og saker med budsjettmessig konsekvenser, herunder fastsettelse av avgifter, gebyrer og andre betalingssatser med budsjettmessige konsekvenser.
 • Årsregnskap/årsberetning
 • Regnskap anlegg og fond/legat
 • Næring – sysselsetting i større saker, prinsipielle
 • Strategisk Næringsplan
 • Juridiske saker, eks. rettssaker
 • Kultur
 • Kirkesaker
 • Fastsetting av skrivemåten på navn på kommunale gater m.m. 
 

Kommuneplanutvalg

Kommuneplanutvalget er delegert myndighet til å vedta forslag til revidert kommuneplan (førstegangs behandling), samt behandle inkomne merknader og høringsuttalelser (andregangs behandling) som grunnlag for endelig behandling i kommunestyret.
 

Administrasjonsutvalget

Når formannskapet fungerer som administrasjonsutvalg (partssammensatt utvalg, tiltres utvalget av fire hovedtillitsvalgte med fulle rettigheter.  
De ansattes representanter velges av og blant de ansatte for 2 år av gangen, 
jf. kommunelovens § 25. 
 
Administrasjonsutvalgets arbeidsform framgår av reglementet for administrasjonsutvalget. 
 
 

Barnerepresentant i det faste planutvalget

Barnerepresentant: Pål Eggen


Kommunestyret skal ifølge plan- og bygningslovens § 9-1, peke ut en etatsjef eller annen tjenestemann som skal ha særlig ansvar for å ivareta barns interesser når det faste planutvalget utarbeider og behandler forslag til planer.
 

 
Formannskap 2018 - 2019
Medlemmer
Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre
Medlemmer
1. Alf Johan Svele, H
2. Ulf Sundling, H
3. Janne Hjelmtvedt, H
4. Thove Bringaker, V
5. Arnfinn Horne Johansen, KrF
6. Heidi Næss Midtskogen, SP
7. Keith Eikenes, H
8. Tom Arne Akerholt, H
Arbeiderpartiet/ Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti
1. Mette Kalve, AP
2. Rolf Arnesen, AP
3. Grete Wold, SV
4. Mette Måge Olsen, AP
5. Anne Nordby Skarstad, SP

 

 


 

 

 

                         

 

 

Kontaktinfo

Pernilla Selander Tronrud
Tlf: 33 06 41 14
Mob: 991 57 114