Eldrerådet

Leder: Jan Morgan Gregersen
Nestleder: Beate Dignes

 

Valgregler:

Kommunestyret velger 8 medlemmer med personlige varamedlemmer til eldrerådet. Eldrerådet skal velges ved flertallsvalg, jf. eldrerådslovens § 2. Pensjonistforeninger har rett til å foreslå medlemmer til eldrerådet. Flertallet av medlemmene skal være alderspensjonister i kommunen. Rådet velger selv leder og nestleder blant pensjonistene. Valgperioden er 4 år.

 

Medlemmer
 

 1. Jan Åge Paulsen

 2. Beate Dignes

 3. Leif Borgersen

 4. Kari Brekke, H
   
 5. Jan Morgan Gregersen, Ap

 6. Roger J. Halvorsen, SP

 7. Per Jakob Berg

 8. Liv Wassengen
   


Personlige varamedlemmer:
 

 1. Hanna Therese Berg

 2. Ingri Lie

 3. Berit Tronrud

 4. Kathe Bæver, H

 5. Mette Kalve, Ap

 6. Mildred Sjue, Felleslista

 7. Anne Lise Rikartsen

 8. Berit Henrichsen
   

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen. Alle saksdokumenter til kommunestyret legges frem for rådet i god tid før behandling, og eldrerådet skal ha alle saker som gjelder eldres levekår til uttalelse.

Dette kan for eksempel være årsbudsjett, økonomiplaner, kommuneplaner, tiltak og planer i helse-og omsorgssektoren, idretts-og kulturtiltak, boligbygging, reguleringssaker, samferdselssaker og kommunikasjonsplaner.


Eldrerådet kan selv ta opp saker til behandling.

Eldrerådet har møter ca. seks ganger i året og er åpne for innspill fra privatpersoner. Av praktiske og formelle grunner må vi ha disse skriftlig.

 

Post sendes til Holmestrand kommune v/Eldrerådet, Postboks 312, 3081 Holmestrand.