Søk om tilskudd til tiltak for inkludering av barn og unge

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser ut 310 millioner kroner til «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge». Offentlige instanser, frivillige- og ideelle organisasjoner, samt bedrifter i Nye Holmestrand kan søke om tilskudd via kommunen. For å søke om tilskudd er det pålagt at søkerorganisasjonen har organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Det kan søkes om midler til prosjekter og tiltak som bidrar til å motvirke konsekvensene av fattigdom blant barn og unge. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for at barn og unge uavhengig av sosioøkonomisk situasjon skal få delta på viktige sosiale arenaer.

Målgruppen for tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer, samt deres familie når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Prosjekter og tiltak som retter seg mot at:

  • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta på alternative mestringsarenaer

Egenfinansiering:

Det stilles krav til egenfinansiering hvor offentlige og private aktører som søker, forplikter seg til å bidra med 20 % av tilskuddsbeløpet i egenfinansiering. Frivillige organisasjoner forplikter seg til å bidra med 5 % i egenfinansiering. Alle søkerorganisasjonene må dermed budsjettere med minimum denne andelen av søknadssummen som egenfinansiering.

For å lese mer om tilskuddsordningen kan du gå inn på Bufdir sin nettside for tilskuddsordningen: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

Søknadsfrist for å søke om tilskudd er 13. desember 2019.

Kommunens kontaktperson er Solfrid Nilsen, solfrid.nilsen@holmestrand.kommmune.no.