Høring om Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering i Holmestrand kommune 2018 til 2020

Sentrale myndigheter fremmet en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering i 2017 sammen med en forventning om at kommunene utviklet egne planer for å styrke habiliterings- og rehabiliteringstjenestene lokalt.

Holmestrand kommunes opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering er nå ferdig utarbeidet og legges ut på høring fra 8. mars til 18. mars, før den skal politisk behandles i april 2018.

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering i Nye Holmestrand 2018-2020 skal sikre at kommunens innbyggere mottar gode tilbud i egen kommune og at potensialet for rehabilitering utredes før kompenserende tiltak iverksettes.

Det overordnede målet med denne handlingsplanen er at Holmestrand kommunes innbyggere skal motta helhetlige og kunnskapsbaserte habiliterings- og rehabiliteringstjenester som støtter opp under mestring, brukermedvirkning, selvstendighet og deltakelse.

Hovedgrepene er å etablere nye tiltak, arbeidsformer og gode forløp som støtter opp under dette. For å sikre at de viktigste tiltakene blir iverksatt i planperioden vil følgende tiltak prioriteres:

  1. Innføring av ny brukerrolle. Hva er viktig for deg?
  2. Revitalisering av koordinerende enhet
  3. Innføre hverdagsmestring som tankesett
  4. Tidlig innsats barn, unge og eldre
  5. Implementering av velferdsteknologi

 

Innspill til Opptrappingsplan for habillitering og rehabilitering for Holmestrand kommune 2018 til 2020 sendes på epost til Rådgiver Solfrid Nilsen innen 18. mars 2018; Solfrid.Nilsen@holmestrand.kommune.no