Detaljregulering ny vei Sjøskogen – Kleivan– PlanID 2015027

Kommunestyret vedtok i møte 23.10.2019 Detaljreguleringsplan for Ny vei Sjøskogen – Kleivan – PlanID 2015027.

Vedtaket lyder slik:  

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan datert 12.09.2019 for Ny vei Sjøskogen - Kleivan – PlanID 2015027 med følgende endringer i hhv. plankart og bestemmelser:

Plankart
a. Nye bestemmelsesområder:

  • (#3) Frigitt del av kulturminne (ID244312)
  • (#4) Kulturminne (ID22876) med krav om arkeologisk gransking
  • (#5) Tilknytningspunkt for bruk av eksisterende blåmerket tursti fra GS-vei.

Bestemmelser
a. Fremgår av endringslogg og vedlagte bestemmelser. Gjelder §§ 1.3, 2.6 a), 2.8 a), 2.9 a), 3 a), 6.1.1, 6.2.1, 6.3.2, 7 og 8-1-8.3).

Plandokumentene kan sees ved å trykke på denne linken

Vil du klage på vedtaket?

Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens §1-9 jfr. forvaltningslovens kap VI. Eventuell klage sendes Holmestrand kommune elektronisk eller brev merket med PlanID 2015027.

Klagefrist er 30.11.2019

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes innen 3 år fra denne kunngjøring av vedtaket. Eventuelle krav må framsettes skriftlig for Holmestrand kommune.


E-post: postmottak@holmestrand.kommune.no

Adresse: Holmestrand kommune, postboks 312, 3081 Holmestrand