Amfiplanen - forslag til fortettingsstrategi for platået


Fortetting nær kollektivknutepunkt - Klikk for stort bilde

Et forslag til fortettingsstrategi for platået legges nå frem. Holmestrand kommune ønsker innspill på strategien.

Fortettingsstrategien er kalt «Amfiplanen», og gjelder området på platået. Strategien skal politisk behandles i 2019.

Hvorfor fortetting?

Fortetting gir høyere eller mer effektiv arealutnyttelse. Om folk bor nærmere kollektivknutepunkt, legger man til rette for mer bruk av kollektiv, sykkel og gange. Samtidig reduseres transportbehovet og nedbygging av LNF-områder.

Strategien legger opp til 3 kategoriseringer

Bilde av forsiden til fortettingsstrategien - Klikk for stort bilde Strategien foreslår å peke ut bevaringsområder, transformasjonsområder og områder for varsom fortetting i eksisterende områder (eplehagefortetting).

Gi innspill på planen

Vi ønsker tilbakemeldinger på strategien fra innbyggere og interesserte. Meld inn dine innspill via spørreundersøkelsen som ligger ute frem til 9. desember. Det vil også holdes et folkemøte 20. november, hvor strategien legges frem, og det vil være anledning til å gi tilbakemeldinger. 28. november har vi åpent gatekontor hvor innbyggere kan stille spørsmål og komme med tilbakemeldinger.

Folkemøte 20. november

På Holmestrand bibliotek kl. 18.00-19.30. Presentasjon av strategien, anledning til å stille spørsmål, samt mini-workshop. Arrangementet ligger på facebook

Åpent gatekontor

Onsdag 28. november har vi åpent gatekontor utenfor og i biblioteket i Holmestrand kl. 09.30-12.30. Her kan du stille spørsmål, lese planen, og få hjelp til å fylle inn det digitale spørreskjemaet.

Fordeler ved fortetting

  • Begrense arealekspansjon og samle naturinngrep.
  • Bidra til klare tettstedsgrenser.  
  • Utnytte eksisterende ressurser, med lavere gjennomsnittlige kostnader som følge av – Tekniske anlegg, skole, idrettsanlegg, offentlig og privat service, kollektivtransport, sosiale nettverk.
  • Mindre energi til boligoppvarming ved tettere boformer som rekkehus og blokker. Tiltetting kan supplere eksisterende boligtilbud og gi større variasjon.
  • Møte ulike familiestørrelsers behov.
  • Tiltetting styrker servicetilbud og lokalsentra og kan gi urbane kvaliteter
  • Transportarbeid og biltrafikk reduseres forholdsvis.
  • Grunnlag for kollektivtrafikk øker.
  • Investeringene som følger av fortetting kan komme eksisterende bebyggelse til gode

Les om 10 minutters-byen

Ved spørsmål kan rådgiver Magnus Hagen kontaktes på magnus.hagen@holmestrand.kommune.no