Amfiplanen: bevaring, varsom fortetting og transformasjon

De ulike områdene - Klikk for stort bilde

Forslag til en fortettingsstrategi for platået ble lagt frem i november, og i strategien peker Holmestrand kommune ut bevaringsområder, områder for varsom fortetting i eksisterende områder (eplehagefortetting), og et transformasjonsområde.

Hvorfor fortettingsstrategi?

Det finnes ingen plan for platået pr. i dag. Det er tidligere vedtatt at det skal utformes en fortettingsstrategi som viser hvor og hvordan vi skal fortette og ikke fortette på platået. En strategi vil skape forutsigbarhet for innbyggere på platået. En strategi vil også legge til rette for å øke andelen universelt utformede boliger og livsløpsboliger, skape gode ute- og grøntareal og sikre sammenheng mellom bærekraftpotensial og tetthet.

Les om amfiplanen og gode grunner til å fortette

Bevaring, varsom fortetting og transformasjon

I strategien foreslås det å peke ut bevaringsområder, områder for varsom fortetting i eksisterende områder (eplehagefortetting), og et transformasjonsområde.

Bevaringsområder: I dette området vil det være fokus på bevaring, og det er strenge føringer for utvikling og restaurering av bebyggelsen. Kulturminner og bevaringsverdig bebyggelse/kulturmiljø er i stor grad samlet i Nordre Klev og Hvitsteinbakken.

Eplehagefortetting: En videre utvikling av kommunens småhusbebyggelse, hvor hvert tiltak medfører endringer i et allerede etablert og ofte sårbare bo- og bygningsmiljø. Dersom slike endringer skal bli vellykkede, må det stilles tydelige krav til funksjonell, miljømessig og estetisk kvalitet i nye byggetiltak, hvorav kvaliteter som utsikt, innsyn, volumoppbygging, takform og terrengtilpasning skal veie tungt. 

Transformasjonsområder: Ved å begrense fortetting i eplehager og bevaringsområder er det nødvendig å peke ut et område som kan fortettes. Potensialet er gitt av blant annet nærhet til sentrum, kollektivtilbud, gode adkomstforhold, tilrettelagt terreng (flatt), lite landskapspåvirkning, lite konflikt med eksisterende siktlinjer, og en teknisk og sosial infrastruktur som kan utnyttes bedre, fremfor å utvide systemet til nye områder.

Utvikling av fellesarealer

For å legge til rette på fortetting foreslås oppgradering av vann- og avløp, tiltak for å oppgradere fellesarealer og gjøre det tryggere og triveligere for myke trafikanter. Det foreslås blant annet å etablere felleslekeplass i Bassengparken og utarbeide plan for offentlig rom. 

Gi innspill innen 9. desember

Holmestrand kommune ønsker tilbakemeldinger på strategien fra innbyggere og interesserte. I kommunens spørreundersøkelse ber vi også om innspill og forslag til oppgraderinger i felles rom på platået.

Meld inn dine innspill via spørreundersøkelsen