Brann, bål og feiing

 1. Brann
 2. Bål
 3. Feiing og tilsyn av ildsteder 

Brann og redning

Husk! Hvis du er i en nødsituasjon, ring:

 

110 BRANN - 112 POLITI - 113 AMBULANSE


Holmestrand kommune er en av eierkommunene i Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS. Vestfold Interkommunale Brannvesen er lokalisert på Kopstad i Horten kommune.

Brannvesenets primære oppgave er å sikre mennesker, dyr og materielle verdier mot brann, og å begrense skadevirkningene i branntilfeller og andre akutte ulykkessituasjoner.

Brannvesenet har utstyr til å hjelpe deg når du trenger rask utrykning ved:

 • Brann i by og nærområder.
 • Akutt forurensning, lekkasjer og brann.
 • Oljevernberedskap.
 • Frigjøring av personer som sitter fastklemt i motorkjøretøy, maskiner, eller andre steder hvor brannvesenet kan bruke sitt hydrauliske frigjøringsutstyr.
 • Redning av personer i alle situasjoner, eller der hvor de trenger assistanse med brannvesens utstyr, og ekspertise (inkludert redning av dyr).
 • Vannlekkasje i huset. RVR (Rest Verdi Redning) bilen som er stasjonert i Sandefjord, blir brukt ved vannlekkasjer i hus/bygninger og etter branner for å begrense videre skader.

Brannvesenet forestår også overvåking av kommunens vann- og avløpsnett og renseanlegg, utenfor avløpssektorens normalarbeidstid.

Dersom du har spørsmål eller ønsker å lese mer, kan du klikke deg inn på nettsiden til Vestfold Interkommunale Brannvesen.
 

2. Bål

Hovedregelen er at brenning av bål i skog og mark er forbudt i perioden fra 15. april til 15. september. Jfr. brannloven skal ingen drive med aktivitet som kan føre til ukontrollert brann. Brannsjefen kan innføre totalforbud i perioder med ekstrem tørke.

Brenning av søppel er forbudt etter forurensningsloven, verken brannvesen eller kommunen kan gi dispensasjon. Politiet er rette instans for å håndheve loven.

Plager av røyk fra bålbrenning må naboer eller andre som føler plagene ta med Miljøvernavdelingen i kommunen eller politiet.

 

3. Feiing og tilsyn av ildsteder

Du får en rød lapp i postkassa cirka en uke før feieren kommer. Her finner du en oversikt over hva du må gjøre før besøket.

 

Huskeliste før feieren kommer:

 • Steng feieluker og spjeld
 • Klargjør stige til tak
 • Kontroller takstige
 • Ved feiing fra loft eller innvendig feiing må det være noen hjemme når feieren kommer.

 

Etter at du har mottatt varsel om feiing, må du som huseier sørge for at hele fyringsanlegget (dvs peis, ildsted, parafinovn osv) er tilgjengelig for feiing, samt utstyrt og innrettet slik at det kan feies på tilfredsstillende måte. Dette innebærer at du skal legge frem godkjent stige og lukke igjen luker, spjeld og trekkventiler. Dessuten må du sørge for at ildstedet er lukket forsvarlig.

Les mer om feiing av ildsted og tilsyn på brannvesens hjemmeside.

Publisert av Gertruud Kunst. Sist endret 11.09.2014